Kế hoạch tăng cường công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Thứ Tư, 15/06/2011 13:12

UÃY BAN NHÊN DÊN

THAÂNH PHÖË HAÂ NÖÅI

 

CÖÅNG HOÂA XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA VIÏåT NAM

Àöåc lêåp – Tûå do – Haånh phuác

 

Söë: 67/KH-UBND

Haâ Nöåi, ngaây 27 thaáng 5 nùm 2011

 

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện
ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng thành phô Hà Nội, cuối tháng 12/2005, số người nghiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn là 18.561 người, đến đầu năm 2008 là 18.722 người. Sau khi thành phố mở rộng, số người nghiện trên địa bàn là 23.220 người. Tính đến 30/4/20l1, toàn thành phố có 20.954 người nghiệp có hồ sơ quản lý; trong đó: số đang ở các Trại tạm giam, Trường giáo dưỡng 3.192 người; số vắng mặt tại địa bàn 2.167 người; số đang cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (Trung tâm GDLĐXH) là: 6.514 người, số còn lại trên địa bàn Thành phố là 9.081 người.
 Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai, thực hiện Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sỏ chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy. Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng; căn cứ hướng dẫn Công văn số 4572/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai giai đoạn 2011-2015, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tăng cường công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, như sau:
I.  MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, công đồng và Trung tâm, thông qua việc thực hiện các biện pháp, mô hình đa dạng, toàn diện, liên tục, tăng cường chất lượng công tác điều trị, tư vấn, xã hội, việc làm, kết hợp với các biện pháp giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy.
Nâng cao vai trò. trách nhiệm của Đảng ủy, chỉnh quyền, các ngành, đoàn thể các cấp nhất là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chi đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và Trung tâm góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã bội trên địa bàn.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy sự ủng hỗ và tích cực tham gia của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma tuý đi cai nghiện theo các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, Trung tâm và giúp đỡ người sau cai nghiện phòng chống tái nghiện.
2.2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp từ quận, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn và các Ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý.
2.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chữa bệnh và giáo dục, dạy nghề, công tác phòng, chống thẩm lậu, tiêu cực, chống đánh nhau và bạo loạn trong các Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm Quản lý sau cai.
2.4. Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ học nghề, lao động sản xuất, củng cố các điều kiện về cơ sở vật chất, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của học viên trong các Trung tâm với mục đích trang bị, đào tạo nghề cho học viên có cơ hội tìm được việc làm khi về cộng đồng.
2.5. Đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, thông qua việc tăng cường số người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, nâng cao chất lượng các hoạt động cắt cơn, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và quản lý, hỗ trợ sau cai tại cộng đồng. Nâng cao năng lực của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.
2.5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý sau cai. Chú trọng thực hiện các biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm và tại nơi cư trú; tiếp tục duy trì hoạt động mô hình Câu lạc bộ B93 ở xã, phường, thị trấn.
2.6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng.
2.7. Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách về cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy.
3. Các Chỉ tiêu chủ yếu
3.1. Phấn đấu đến năm 2015, tổ chức cai nghiện cho 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các biện pháp, hình thức phù hợp; cụ thể: Tổ chức cai nghiện cho 16.000 người, trong đó: Cai nghiện ma túy bắt buộc cho 11.500 người, cai tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý cho 3.000 người, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 1.500 người.
3.2. 100% người hoàn thành thời gian cai nghiện ma tuý tại các Trung tâm GDLĐXH được quản lý sau cai nghiện ma tuý với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp. Trong đó quản lý sau cai tại các Trung tâm 6.000 người, quản lý sau cai tại cộng đồng 5.000 người.
3.3 . Duy trì hoạt động từ 70- 100 Câu lạc bộ quản lý sau cai (B93) đảm bảo có 80% Câu lạc bộ có số buổi và thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn, hiệu quả.
3.4. 100% số người cai nghiện ma tuý có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; 50% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm và tạo việc làm; Cụ thể: dạy nghề cho 6.000 người đang cai nghiện tại các Trung tâm và cộng đồng; Dạy nghề cho 1.500 người quản lý sau cai; Các địa phương hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho 1.000 người sau cai nghiện.
3.5. 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại các Trung tâm và tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác cai nghiện phục hồi.
3. Chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện dựa vào cộng đồng. Phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định cuộc sống; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình, cộng đồng cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai, lồng ghép công tác cai nghiện với các chương trình kinh tế - hội khác như xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. . .
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết: Xây dựng các cơ sở dữ liệu về người nghiện ma túy, các chỉ số giám sát, đánh giá, các chỉ tiêu báo cáo về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao kết quả, hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý
- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền bề rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền bằng hình ảnh trên đài truyền hình, sử dụng có hiệu qủa loa, đài truyền thanh, bảng tin, trạm tin xã, phường, thị trấn... đẩy mạnh tuyên truyền chiều sâu và tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động của các Ban, Ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ.v.v...
- Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, danh nghiệp, trong các Trung tâm GDLĐXH và Trung tâm quản lý sau cai v.v., chú trọng cho những người có nguy cơ cao, người nghiện ma tuý ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Phối hợp với các đoàn thể vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma tuý, giảm tỷ lệ tái nghiện.
- Nội dung tuyên truyền: Phổ biến các quy định của pháp luật về công tác cai
nghiện và quản lý sau cai, chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Thành phố về công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.
2. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, giáo dục tại Trung tâm
- Tiếp tục thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy theo quy định tại Điều 26 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy.
- Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các quận huyện, thị xã chỉ đạo công an, phòng Lao động - thương binh và xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ, xét duyệt đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đảm bảo đúng đối tượng, đúng trình tự thủ tục về hồ sơ và đạt chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động người nghiện ma tuý cai nghiện tự nguyện.
- Các Trung tâm GDLĐXH tổ chức tiếp nhận đối tượng 24/24 giờ; tạo diều
kiện thuận lợi nhất để lực lượng công an, gia đình có thân nhân cai nghiện ma tuý tự nguyện bàn giao học viên, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm.
- Tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện ma tuý ở các Trung tâm. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn; tăng cường công tác chống trốn, chống đánh nhau, chống thẩm lậu, chống tiêu cực trong quản lý học viên, tạo môi trường tốt để người nghiện ma tuý yên tâm cai nghiện và tự nguyện xin vào cai nghiện.
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác cai nghiện tại Trung tâm và cơ sở cai nghiện tự nguyện; hoàn thiện các chương trình chữa trị, giáo dục cho học viên tại các Trung tâm theo hướng dành không dưới 70% thời gian cho các hoạt động tư vấn học văn hóa, học nghệ.
- Rà soát, quy hoạch các Trung tâm GDLĐXH theo hướng đảm bảo thực hiện quy trình cai nghiện, có khu vực riêng cho cai nghiện tự nguyện; cân đối số lượng các Trung tâm cai nghiện và Trung tâm quản lý sau cai nhằm tận dụng hết công suất các của các Trung tâm.
- Thí điểm mô hình Trung tâm mở dựa trên diều kiện sẵn có về cơ sở vật chất, cán bộ với các hình thức nội trú, bán trú; đối tượng tự nguyện tham gia theo nhu cầu, toàn bộ hay một phần của quy trình cai nghiện.
3. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010  của Chính phủ.
- Xây dựng các văn bản triển khai cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương như: Xây dựng kế hoạch triển khai quy trình tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quy định về chế độ chính sách đối với người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Hà Nội.
- Vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai bắt buộc tại động đông. Tổ chức tốt công tác cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Đề án về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện ma tuý tại 6 quận, huyện, thị xã được Thành phố phê duyệt năm 2010. Tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả của Đề án và thực hiện nhân rộng ra các địa phương khác.
4. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản 1ý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng.
- Triển khai có hiệu quả Nghi định 94/2009/NĐ-CP về quản lý sau cai tại Trung tâm và tại nơi cư trú. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ các Trung tâm quản lý sau cai, tiếp nhận và quản lý, giáo dục, học tập và tổ chức lao động sản xuất của người sau cai nghiện tại Trung tâm.
- Phát triển các biện pháp liên kết, phối hợp giữa trung tâm quản lý sau cai với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma tuý thuận lợi trong học nghề và lao động sản xuất, giải quyết việc làm sau cai.
- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, xét duyệt, bàn giao đúng trình tự, thủ tục, đúng đối tượng trong diện quản lý sau cai tại Trung tâm và tại nơi cư trú.
- Quận, huyện, thị xã chỉ đạo xã, phường, thị trấn, các Ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác quản lý sau cai, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc, cai tự nguyện ở các Trung tâm trở về cộng đồng hàng năm được quản lý tại nơi cư trú. Phân công cho hội viên và các đoàn thê, tình nguyện viên. thanh niên tình nguyện tư vấn quản lý, giúp đỡ, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện.
- Tăng cường hỗ trợ công tác dạy nghề cho người sau cai nghiện tại cơ sở quản lý sau cai và tại nơi cư trú. Tổ chức tạo việc làm cho người sau cai nghiện dưới nhiều hình thức như giúp người sau cai nghiện tham gia lao động sản xuất, tạo thu nhập ổn định cuộc sống tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện, gia đình và các doanh nghiệp, tạo thu nhập ổn định cuộc sống.
- Duy trì và phát triển các mô hình quản lý sau cai, Câu lạc bộ B93 tại 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. Hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả và xếp loại của từng Câu lạc bộ, nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ hiện có, giảm các Câu lạc bộ B93 nhiều năm loại C. Tổng kết, nhân rộng các mô hình quản lý sau cai nghiện có hiệu quả tại cộng đồng.
5. Nâng các năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai
- Xây dựng kế hoạch tiếp tục mở các lớp đào tạo cán bộ làm công tác quản lý, điều trị cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai tại Trung tâm và cộng đồng.
- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các Trung tâm và tại cộng đồng.
6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác cai nghiện
Tranh thủ sự tài trợ về tài chính, giúp đỡ về chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ huy động được của các tổ chức quốc tế. Tiếp tục triển khai các dự án được các tổ chức hỗ trợ, phát triển các dự án mới trong lĩnh vực cai nghiện và hỗ trợ quản lý sau cai tại cộng đồng, điều trị cai nghiện giảm hại lây nhiễm HIV/AIDS.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn Thành phố đỀ nghị Mặt trận Tổ quốc, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm về cai nghiện và quản lý sau cai giai đoạn 2011-2015 như sau:
1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1.1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai trên địa bàn Thành phố. Trực tiếp quản lý chỉ đạo, điều hành hệ thống các Trung tâm GDLĐXH và Trung tâm quản lý sau cai của Thành phố hoạt động có hiệu quả.
1.2. Tham mưu cho UBND Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố rà soát các văn bản pháp quy về cai nghiện và quản lý sau cai của Thành phố đã ban hành để tham mưu xây dựng, ban hành văn bản mới cho phù hợp. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư, Nghị định về công tác cai nghiện và quản lý sau cai theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma tuý đến các quận, huyện, thị xã.

1.3. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động cai nghiện phục hồi theo kế hoạch được UBND Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm phê duyệt hàng năm.
1.4. Phối hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị cơ sở trực thuộc, tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo cùng cấp, chỉ đạo các ngành, đoàn thể thành viên, Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma tuý tại gia đình, tại cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP. Phối hợp với các địa phương tổ chức quản lý sau cai tại nơi cư trú theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP. Thực hiện chuyên đề xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯ MTTQVN ngày 28/8/2008; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ B93.
1.5. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch Liên tịch về "phát động toàn dân tham gia vận động người nghiện đi cai nghiện, quản lý giúp đỡ người sau cai tại nơi cư trú đến các phường, xã, thị trấn để tổ chức thực hiện.
1.6. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác cai nghiện, phục hồi trên địa bàn Thành phố.
1.7. Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng quy chế quản lý sau cai tại nơi cư trú trình UBND Thành phố phê duyệt.
1.8. Định kỳ hàng tháng, quý, năm đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai.
2. Công an Thành phố
2.1. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt vai trò chức năng của cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy. Hướng dẫn Công an các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện ma tuý dưới mọi hình thức đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành và vượt chỉ tiêu cai nghiện ma tuý bắt buộc, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.
2.2. Chỉ đạo Công an cơ sở truy tìm và bắt đưa đối tượng trốn không thi hành quyết định cai nghiện ma tuý bắt buộc. Đồng thời phối hợp với Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm quản lý sau cai truy tìm, đưa đối tượng bỏ trốn quay trở lại Trung tâm chấp hành quyết định.
2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy, thường xuyên rà soát, thống kê, kiểm danh, kiềm diện người nghiện ma túy trên địa bàn. Chỉ đạo Công an các cấp thường xuyên thống kê từ tổ dân phố về số người nghiện ma tuý, rà soát số ngươi nghiện ma tuý chưa cai nghiện lần nào; người nghiện đã có quyết định bắt
buộc đi cai nghiện ma tuý nhưng đang trốn không thi hành quyết định.
2.4. Chỉ đạo Công an quận, huyện, xã, phường nơi có các Trung tâm GDLĐXH và Trung tâm quản lý sau cai đóng trên địa bàn, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong khu vực; phòng, chống bạo loạn, trốn tập thể, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra tại Trung tâm. Đồng thời thực hiện tốt Kế hoạch liên ngành số 231/KHLN-CA-LĐTBXH-TĐ ngày 05/3/2008.
2.5. Chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp các Ban, ngành ở địa phương quản lý tốt người sau cai nghiện tại nơi cư trú.
2.6. Phối hợp với các Sở, ngành chức năng tham mưu cho UBND Thành phố phân bổ kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội kiểm tra, giám sát nắm chắc tình hình công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai trên toàn Thành phố.
3. Sở Y tế
3.1. Chỉ đạo cơ quan y tế cấp huyện tổ chức tập huấn hỗ trợ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật cho việc tổ chức điều trị cắt cơn, cấp cứu cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Hướng dẫn, chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ y tế cấp xã xét nghiệm tìm chất ma túy để xác định người nghiện ma túy, lập hồ sơ, bệnh án, quy trình điều trị cắt cơn cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Kiểm tra việc tuân thủ phác đồ điều trị cắt cơn nghiện ma tuý tại các cơ sở tổ chức cai nghiện. Chỉ đạo các cơ sở cai nghiện ma tuý về tư vấn cho người sau cai nghiện các thuốc hỗ trợ điều trị chống tái nghiện.
3.2. Chỉ đạo các bệnh viện đa khoa Thành phố, đa khoa huyện hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân vượt quá khả năng của các Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm quản lý sau cai.
3.3. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Thành phố triển khai đề án thí điểm hỗ trợ điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện ma tuý tại 6 quận, huyện theo chi đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND Thành phố tổng kết, nhân rộng thực hiện tại các địa phương khác.
3.4. Tập huấn. hướng dẫn sử dụng các phác đồ, các thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý được phép lưu hành của Bộ Y tế cho các Trung tâm GDLĐXH Thành phố và các Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ y tế các trung tâm GDLĐXH và Trung tâm quản lý sau cai.
3.5. Chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tổ chức tốt việc phối hợp với các Ban, ngành liên quan ở địa phương tổ chức xét nghiệm nước tiểu tìm chất gây nghiện để xác định người nghiện ma túy, người nghi tái nghiện.
3.6. Chỉ đạo Trung tâm phòng, chống AIDS hướng dẫn nghiệp vụ phòng, chống HIV/AIDS và quản lý điều trị ARV cho người nhiễm HIV đang chữa trị giáo dục tại các Trung tâm GDLĐXH và Trung tâm quản lý sau cai.
3.7. Chỉ đạo Bệnh viện 09 phối hợp với các Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm quản lý sau cai làm tốt công tác chữa bệnh, quản lý học viên theo đúng quy chế bệnh viện; khi học viên đã điều trị bệnh ổn định thông báo với Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm quản lý sau cai đón học viên về Trung tâm tiếp tục quản lý.
3.8. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố thực hiện việc kiểm tra đột xuất, hướng dẫn các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện, tư nhân hoạt động theo quy định của pháp luật.
3.9. Duy trì kiểm tra quy chế chuyên môn, nghiệp vụ; Định kỳ hàng quý tổ chức các đoàn bác sĩ khám chữa bệnh cho các học viên vượt quá khả năng của các Trung tâm GDLĐXH và Trung tâm quản lý sau cai của Thành phố.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Thường trực giúp việc UBND Thành phố trong việc tổng hợp, phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia của Thành phố, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế và Công an Thành phố trong việc cân đối nguồn lực, tổng hợp phân bổ kế hoạch kinh phí để triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai hàng năm.
5. Sở Tài chính
Bố trí kinh phí phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai hàng năm. Hướng dẫn các cấp, các ngành sử dụng kinh phí có hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định.
6. Sở Thông tin - Truyền thông
Chi đạo các Phòng Văn hoá thông tin Quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai với các hình thức: Cai nghiện tập trung tại Trung tâm, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai tại Trung tâm và quản lý sau cai tại nơi cư trú phòng, chống tái nghiện.
7. Sở Tư pháp
Thực hiện chức năng về lĩnh vực được giao có liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc phối hợp với cơ quan báo, đài, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.
8. Sở Công Thương
Định kỳ hàng năm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở ngành liên quan tổ chức hội nghị các doanh nghiệp và tham quan, khảo sát tại các Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm quản lý sau cai để trao đổi, xúc tiến cơ hội hợp tác đặt hàng, gia công một sô sản phẩm với các Trung tâm, trên cơ sở các Trung tâm có thế mạnh nhân công, có sẵn mặt bằng sản xuất, gia công sản phẩm; tạo ra nhiều việc làm cho học viên có thêm thu nhập cải thiện đời sống.
9. Đề nghị các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các ngành đoàn thể tổ chức xã hội ở địa phương phát động nhân dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quán lý, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy được quản lý sau cai tại nơi cư trú phòng, chống tái nghiện.
10. Đề nghị UBMTTQ Thành phố và các thành viên của mặt trận tham gia phát hiện, phát giác, vận động người nghiện đi cai nghiện ma tuý tự nguyện và cung cấp tài liệu tham gia lập hồ sơ cai nghiện ma tuý bắt buộc. Vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thể phụ trách Đội hoạt động xã hội tình nguyện, các thành phần kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người thực hiện biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú.
11 . Thành đoàn Hà Nội, Tổng đội Thanh niên xung kích - Xây dựng kinh tế Thủ đô
11.1 . Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục - Lao động hướng nghiệp thanh niên Hà Nội chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ tiếp nhận, quản lý, tăng cường liên kết, phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn tạo nguồn việc làm ổn định cho người thực hiện biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP. Thường xuyên tổ chức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tại Trung tâm.
11.2. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với các Ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người nghiện ma tuý trong độ tuổi thanh niên đi cai nghiện ma tuý. Phân công đoàn viên, đội viên thanh niên tình nguyên xã, phường, thị trấn đảm nhận quản lý, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, người sau cai nghiện ở cộng động phòng ngừa, hạn chế tái nghiện.
11.3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tô chức cho đoàn viên là sinh viên các Trường đại học tham gia các hoạt động giao lưu với học viên tại các Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm Quản lý sau cai của Thành phố.
12. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Thành phố
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma tuý, nâng cao trách nhiệm của gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện đi cai nghiện với các hình thức phù hợp. Phân công cho hội viên hoặc tổ phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực tiếp từ 1 - 2 người nghiện sau cai ở cộng đồng quản lý thời gian từ 1-2 năm không tái nghiện.
13. UBND các quận, huyện, thị xã
13.1 . Kiện toàn bộ máy cán bộ, bán chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội cấp huyện và cán sự phòng chống tệ nạn xã hội cấp xã. Tổ chức tốt Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
13.2. Tổ chức rà soát theo dõi di biến động, lập danh sách người nghiện ma túy của địa phương, xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng loại đối tượng theo diện áp dụng quản lý tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 163/2003/NĐ-CP; đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc tại cộng đồng; cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm GDLĐXH; đối tượng áp dụng biện pháp thay thế Methadone.
13.3. Chỉ đạo Công an, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND Xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác xét duyệt hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc. Chỉ dạo các Ban, ngành, đoàn thể tại địa phương phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP.
13.4. Chỉ đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ học viên hết thời hạn cai nghiện ma tuý bắt buộc tại Trung tâm GDLĐXH. Ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm và quản lý sau cai tại nơi cư trú đối với người hết thời hạn cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định tại Nghị định 94/2009/NĐ-CP.
13.5. Chỉ đạo UBND cấp xã và lực lượng tình nguyện viên nắm vững nhân thân và hoàn cảnh của từng người nghiện ma tuý, phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm GDLĐXH, phân loại xử lý chính xác với người nghiện khi họ hết hạn cai nghiện ở Trung tâm bước vào giai đoạn quản lý sau cai.
13.6. Tổ chức tiếp nhận học viên hết hạn cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm về địa phương. Phân công các tổ chức, đoàn thể, cá nhân quản lý, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện; theo dõi, đánh giá tình hình tái nghiện của học viên quản lý sau cai tại nơi cư trú; Tạo điều kiện thuận lợi về sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở sản xuất thuộc các tổ chức, cá nhân có tiếp nhận, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Vận động các tổ chức, đơn vị kinh doanh sản xuất trên địa bàn, doanh nghiệp tư nhân tham gia liên kết tổ chức sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai tái hoà nhập cộng đồng. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động CLB cho hợp lý, bảo đảm chất lượng. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Câu lạc bộ sau cai và Đội hoạt động xã hội tình nguyện tích cực quản lý, hỗ trợ giải quyết tốt việc làm cho học viên sau cai.
Sau khi nhận được Kế hoạch này, các Sở, Ban, ngành Thành phố, UBND các quận huyện, thị xã căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương và đơn vị mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh kịp thời về Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy (PV11 Công an Thành phố) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
(đã ký)

Tin khác

Đọc nhiều