Nhiều sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lạng Sơn:

Kỳ 1: Huy động vốn sai quy định

18:49 ngày 02/03/2017

(PL&XH) - Ngày 13-1-2017, Bộ Tài chính đã ban hành kết luận Thanh tra số 520/BTC-TTr về Công tác quản lý ngân sách Nhà nước năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn.

Việc sử dụng tiền ngân sách tại tỉnh Lạng Sơn trong thời gian vừa qua đã bộc lộ nhiều sai phạm. Trước đó, báo PL&XH đã có bài viết phản ánh về việc UBND tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng hơn 60 tỷ đồng để đầu tư “sai chỗ”. UBND huyện Chi Lăng (đơn vị được giao lại quản lý Trạm kiểm soát liên hợp Than Muội) tiếp tục có tờ trình xin thêm hơn 400 triệu đồng để làm tường bao. Sau khi bị báo chí phản ánh, Bộ Tài chính đã tổ chức đợt thanh tra về công tác quản lý ngân sách Nhà nước năm 2015 và đã chỉ ra nhiều sai phạm khác.

Không thực hiện đúng Luật Ngân sách Nhà nước

Theo Quy định tại Điều 25, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước: “HĐND cấp tỉnh quyết định phân cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp chính quyền theo các nguyên tắc quy định tại Điều 6 của Nghị định này…”.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Lạng Sơn lại chưa trình HĐND tỉnh phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các trường THPT quốc lập cho TP Lạng Sơn theo quy định. Cụ thể, vào ngày 26-7-2011, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 54/2011/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư, phát triển bằng nguyên vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015, trong đó chưa phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các trường PTTH quốc lập cho TP Lạng Sơn theo đúng chế độ quy định.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chưa trình HĐND tỉnh quyết định danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2011-2015) để làm căn cứ huy động vốn theo đúng khoản 3, Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước. Cụ thể, đến thời điểm thanh tra, vào tháng 12-2016, HĐND tỉnh Lạng Sơn chưa ban hành được danh mục dự án công trình trong kế hoạch 5 năm. Qua đó, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương đã huy động cho đầu tư xây dựng cơ bản phải trả tại thời điểm ngày 31-12-2015 là 937.000 triệu đồng.

nh
Trạm kiểm soát liên hợp Than Muội, đặt "sai chỗ" tại huyện Chi Lăng là điển hình cho việc sử dụng tiền ngân sách bừa bãi.Huy động vốn vượt quá quy định

Cũng theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn chưa điều chỉnh kịp thời giá tính thuế tài nguyên sao cho phù hợp với thực tế. Cụ thể, từ năm 2012 cho đến thời điểm thanh tra, giá tính thuế tài nguyên tại Lạng Sơn đang áp dụng với than nâu (than Na Dương) là 365.000 đồng/tấn, nhưng thực tế giá bán than Na Dương lại là 1.033.000 đồng/ tấn, gấp 2,8 lần giá UBND tỉnh ban hành (DN đã thực hiện kê khai thuế tài nguyên theo giá thực của hợp đồng là 1.033.000 đồng/ tấn). Như vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã không làm theo quy định vào khoản 5, Điều 6, Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2-10-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện việc huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt quá quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Bởi theo số liệu quyết toán ngân sách năm 2015, tổng chi đầu tư cho việc phát triển nguồn ngân sách cấp tỉnh từ nguồn vốn trong nước là 1.501.263 triệu đồng. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn đã huy động 937.000 triệu đồng (gồm: vay ngân hàng phát triển 787.000 triệu đồng, vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước 150.000 triệu đồng) tương đương bằng 62,4% tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách cấp tỉnh, còn theo quy định thì mức dư nợ từ nguồn vốn huy động không vượt quá 30% vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước hàng năm của cấp tỉnh.

5 năm không có căn cứ để thu tiền sử dụng hạ tầng của nhà đầu tư

Nguồn tiền thu từ sử dụng đất cũng không hiểu tỉnh Lạng Sơn sử dụng vào việc gì? Bởi, UBND tỉnh này chưa thành lập quỹ phát triển đất và thực hiện trích lập quỹ từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Việc này đã vi phạm vào khoản 1, Điều 6, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15-5-1014 về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với Khu kinh tế cửa khẩu, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chưa ban hành quyết định mức thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật – xã hội. Từ tháng 8-2009 đến tháng 11-2016, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đã cấp 36 giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án của 36 DN đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu với tổng vốn đăng ký là 1.888.777 triệu đồng. Như vậy là từ năm 2009 đến nay, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu chưa có căn cứ để thu tiền sử dụng hạ tầng đối với các nhà đầu tư theo quy định. Như vậy không hiểu trong 5 năm vừa qua, só tiền sử dụng hạ tầng này UBND tỉnh Lạng Sơn có thu được hay không?     

    (Còn nữa)

Tuấn Anh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành