Hà Nội đề nghị công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 2 di sản

Cập nhật: 06:37 | 27/10/2016
(PL&XH)-UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình số 122/TTr-UBND đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa 2 di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với hai di sản văn hóa phi vật thể: Lễ hội đình Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ và Nghề thêu truyền thống ở Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín.

Thực hiện Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Thông tư số 04/1010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, UBND TP đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục đối với hai di sản văn hóa phi vật thể: Lễ hội đình Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ và Nghề thêu truyền thống ở Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín.

PV / PL&XH