Hà Nội quyết chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Cập nhật: 08:15 | 09/09/2017
(PL&XH)-Nhằm đưa hoạt động quảng cáo vào trật tự, nề nếp, đúng quy định, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có Kế hoạch số 337/KH-SVTTT về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Theo đó, Sở sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố tới các ngành, các cấp và nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã trong công tác triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Cùng với đó, Sở tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo của các quận, huyện, thị xã. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm về biển hiệu, quảng cáo...; báo cáo tình hình, thực trạng biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn quản lý. Tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố, xây dựng lộ trình, phương pháp thực hiện, to chức xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo, tiến tới xử lý triệt để những vi phạm về quảng cáo trên địa bàn Thành phố; thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đường, khu vực hay xảy ra vi phạm, phối họp với địa phương xử lý kịp thời, ngăn chặn phát sinh vi phạm mới. Kiên quyết không cho phép có nội dung quảng cáo trên khung biển quảng cáo vi phạm.


Đồng thời, tiếp tục xây dựng tuyến phố điểm về hoạt động quảng cáo của Thành phố, đã được UBND Thành phố lựa chọn. Rút kinh nghiệm nhân rộng toàn địa bàn thành phố trong Quý IV/2017.

PV