Hà Nội triển khai Đề án 'Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030'

Cập nhật: 08:00 | 11/01/2017
(PL&XH)-Ngày 10/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về triển khai Đề án "Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện kế hoạch một cách cụ thể, hiệu quả và phù hợp với thực tế của địa phương, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành nhằm triển khai có hiệu quả, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn TP; Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Mục tiêu, đến năm 2020, phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường cần đạt một số mục tiêu như: Đáp ứng nhu cầu xử lý 70% nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị; thu gom, xử lý 95% chất thải rắn tại đô thị, 90% chất thải rắn tại khu vực nông thôn; tái sử dụng, tái chế hoặc thu hồi năng lượng, sản xuất phân bón từ ít nhất 85% chất thải rắn phát sinh; xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy 100% chất thải y tế, chất thải nguy hại phát sinh; Xử lý được 50% diện tích đất bị ô nhiễm; Có các doanh nghiệp đủ năng lực để giải quyết các vấn đề môi trường lớn, bức xúc của Thủ đô.

Đến năm 2030, phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trường trên toàn địa bàn TP, tiến tới mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ môi trường trong nước và một số nước trong khu vực. Số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ môi trường trên địa bàn TP đến cuối năm 2020 đạt khoảng 300 doanh nghiệp và đến năm 2030 đạt khoảng 500 doanh nghiệp.

PV