Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2017

Cập nhật: 11:40 | 11/08/2017
(PL&XH) - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3896/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2017.

ngansach
Ảnh minh họa

Để tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm 2017, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017 theo chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND Thành phố; UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước; Luật phí, lệ phí; các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết của HĐND Thành phố. Phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho Người nộp thuế theo Nghị quyết của Chính phủ: số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Cục Thuế thành phố Hà Nội tăng cường theo dõi, rà soát, phân tích, đánh giá chi tiết các khoản thu, từng địa bàn, từng sắc thuế; Tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và xử lý thu hồi nợ đọng; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về thuế và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán; Thực hiện công tác hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Thành phố phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan có liên quan tăng cường đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, gian lận thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi các khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Cục Thuế Thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng đất lấn chiếm, không đúng mục đích, không hiệu quả để xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý, đồng thời, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

T.Quang