Khẩn trương ước thực hiện năm 2017 và dự kiến năm 2018-2020 đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài

Cập nhật: 22:15 | 10/08/2017
(PL&XH)-Ngày 10/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 7531/VP-KT đề nghị sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan ước thực hiện năm 2017 và dự kiến năm 2018-2020 đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài.

Trước đó, UBND thành phố nhận được Công văn số 10337/BTC-QLN ngày 4/8/2017 của Bộ Tài chính về việc ước thực hiện năm 2017 và dự kiến 2018-2020 đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài. Trong đó cho biết, thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán năm 2018, Thông tư số 71/BTC-TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 -2020, Bộ Tài chính đề nghị đánh giá ước thực hiện rút vốn vay, trả nợ viện trợ năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018, các năm 2019 - 2020. Trong đó, ước thực hiện tình hình vay, trả nợ năm 2017, kế hoạch 2018 - 2020, chi tiết theo vay trả nợ trong nước và vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Đối với mỗi dự án, báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch chi tiết theo hình, thức cấp phát hoặc vay lại từ Chính phủ.

Về việc trên, UBND thành phố giao các sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: Công trình giao thông; công trình cấp nước, thoát nước và môi trường; văn hóa - xã hội thành phố, ban quản lý đường sắt đô thị, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội căn cứ tiến độ tình hình thực hiện các dự án được giao để báo cáo các nội dung liên quan theo yêu cầu của Bộ Tài chính, gửi các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trong ngày 10/8/2017 để tổng hợp. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND thành phố trong ngày 11/8/2017.