Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đơn giản hóa 61 TTHC, ước tính tiết kiệm trên 22 tỷ đồng

13:56 ngày 12/01/2017

(PL&XH) - Theo quy định của Bộ Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Hà Nội đã tổ chức công tác đánh giá tác động TTHC và quán triệt các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng dự thảo QPPL ở lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP theo đúng quy trình. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã tổ chức triển khai công tác rà soát, đánh giá tác động của các TTHC trong lĩnh vực: Tài nguyên nước- khoáng sản, Đo đạc bản đồ, Môi trường và đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện, xã trong quá trình dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC theo kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2016 trên địa bàn TP.

Trong thực hiện công tác chuyên môn, Sở TN&MT đã phối hợp với Sở Tư pháp trình UBND TP ban hành các Quyết định quy định đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện, cấp xã ở các lĩnh vực như: Môi trường, đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám.

Về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC, Sở TN&MT đã niêm yết đầy đủ bộ TTHC theo đúng quy định tại bộ phận “một cửa” và trên website của Sở để người dân tiện tra cứu, theo dõi; đồng thời cũng có thể phản ánh, kiến nghị việc thực hiện nếu thấy không đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở cũng điều chỉnh về quy trình, trách nhiệm cụ thể của cán bộ bộ phận “một cửa”, cán bộ phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, luân chuyển hồ sơ trong nội bộ Sở để phù hợp với điều kiện và yêu cầu trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng ngày càng cao việc giải quyết TTHC của tổ chức và công dân khi có giao dịch tại Sở.

Thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC, Sở TN&MT đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tổ chức đánh giá 91 TTHC có liên quan đến lĩnh vực TN&MT; kết quả, đơn vị đã đưa ra phương án đơn giản hóa 61 TTHC, đạt tỷ lệ 67% số TTHC được rà soát; ước tính sẽ tiết kiệm được số tiền khoảng trên 22 tỷ đồng. Trên cơ sở rà soát, Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP ban hành Quyết định 2086/QĐ-UBND ngày 27-4-2016 về việc công bố TTHC trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT cấp huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Và trong Quyết định 5500 của UBND TP thông qua phương án đơn giản hóa 183 TTHC trong một số lĩnh vực cũng đã ghi nhận 61 TTHC được đơn giản hóa của Sở TN&MT.

21
Hội nghị trao đổi ý kiến, góp ý thay thế 2 bản dự thảo của UBND TP lĩnh vực TN&MT vừa được tổ chức. Ảnh tư liệu

 Trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng số hồ sơ trả công dân quá hạn của Sở năm 2016 là 140 hồ sơ/12.270 hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết. Con số này là không lớn, xuất phát do những nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng Sở TN&MT cần cố gắng, chủ động hơn nữa để trả hồ sơ đúng hạn cho tổ chức, cá nhân. Dù vậy, nhờ việc giải thích, hướng dẫn tỉ mỉ và nhiệt tình của cán bộ, đặc biệt cán bộ phục trách  bộ phận “một cửa” nên trong năm qua, Sở TN&MT không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của công dân về quy định hành chính và giải quyết hồ sơ hành chính tại Sở.

Để công tác KSTTHC nói riêng và CCHC nói chung được đẩy mạnh, tăng cường, đạt hiệu quả hơn nữa, Sở TN&MT đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về KSTTHC cải cách TTHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở để nắm rõ, thực hiện; đồng thời yêu cầu cán bộ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ do TP và các đơn vị bộ, Sở, ngành tổ chức.

    Linh Anh

Linh Anh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành