Quy định rõ trách nhiệm đối thoại với thanh niên của Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh

Cập nhật: 10:03 | 07/07/2017
(PL&XH) - Từ ngày 20-8-2017 hằng năm Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan đối với thanh niên.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số120/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên. Theo đó một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

Nghị định nêu rõ, từ ngày 20-8-2017, hằng năm Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm định kỳ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên.

Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh phải lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và từng giai đoạn; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền nhà nước theo ngành, lĩnh vực các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực hằng năm và từng giai đoạn.

Hằng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan đối với thanh niên.

Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, lĩnh vực.

 

 

Nguyên An / PL&XH