Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU

21:31 ngày 15/05/2017

(PL&XH) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Theo hướng dẫn, trước ngày 15-6-2017, các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức việc học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề đưa nội dung chủ đề năm 2017 vào trong sinh hoạt ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, nội dung sinh hoạt phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố về thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017”;

hoc tap HCM
Một hoạt động giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (ảnh: Hà Nội mới)

Đồng thời, gắn với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội; Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND thành phố về việc “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội”; Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay của các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng chuyên đề của năm 2017 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, hàng tháng các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm, đánh giá nội dung đăng ký làm theo đối với tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức và xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Cuối năm, các cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và chuyên đề 2017 với cấp ủy cấp trên trực tiếp; các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Thành ủy.

H.L / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành