plxhonline@gmail.com Hotline: 0936 23 2929 Liên hệ quảng cáo

Quyết định ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:29 - 16/04/2011

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
--------------

Số: 14/2011/QĐ-UBND

Hà Nội,ngày 08 tháng 04 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Tờ trình số 5748/TTr-SGD&ĐT ngày 12/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Những quy định trước đây về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình
(đã ký)

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Dạy thêm học thêm được đề cập trong quy định này là hoạt động dạy học ngoài giờ học thuộc Kế hoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với nội dung dạy học trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông. Văn bản này quy định về dạy thêm học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường, trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dạy thêm học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường.
2. Văn bản này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dạy thêm học thêm
1. Nội dung, phương pháp dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách cho học sinh, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lý của người học; không dạy nhiều, quá sức tiếp thu của người học, đảm bảo quyền lợi của người học thêm và nêu cao trách nhiệm của người dạy thêm.
2. Hoạt động dạy thêm học thêm chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện (theo Điều 8, 9, 10 của Quy định này) và được cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép (quy định tại Điều 11 Quy định này).
3. Việc học thêm hay không học thêm là quyền của người học; mọi tổ chức, cá nhân không ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Học sinh học thêm có đơn xin học thêm và phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.
Điều 3. Các trường hợp không dạy thêm học thêm
1. Đối với các trường dạy học 2 buổi trong một ngày, nhà trường và giáo viên không thực hiện hoạt động dạy thêm học thêm cho học sinh; việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ thực hiện trong các buổi học tại trường.
2. Không dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: nhận quản lý học sinh giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho những học sinh yếu, kém; bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

(Tiếp theo kỳ trước và hết)
3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng không thực hiện dạy thêm học thêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải là học sinh, học viên của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đó; trường hợp các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của các trường đại học, cao đẳng khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dạy thêm học thêm theo chương trình giáo dục phổ thông phải được thủ trưởng trường đại học, cao đẳng đó có ý kiến chấp thuận trong đơn đề nghị.
Chương II
DẠY THÊM HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ DẠY THÊM HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
Điều 4. Dạy thêm học thêm trong nhà trường
1. Dạy thêm học thêm trong nhà trường là dạy thêm học thêm do nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục thuộc ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông.
2. Dạy thêm học thêm trong nhà trường bao gồm: phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi; dạy thêm cho những học sinh có nhu cầu củng cố, bổ sung kiến thức; ôn tập và luyện thi. Dạy thêm học thêm trong nhà trường phải đảm bảo đủ các điều kiện tại Điều 8, 9, 10 của Quy định này.
Điều 5. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
1. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm học thêm do các tổ chức khác, ngoài các tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quy định này hoặc do cá nhân thực hiện.
2. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường bao gồm: củng cố, bồi dưỡng kiến thức, ôn tập và luyện thi. Các tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường phải đảm bảo đủ các điều kiện tại Điều 8, 9, 10 của Quy định này.
Điều 6. Hình thức, thời gian dạy thêm học thêm, số người học trong một lớp
1. Hình thức dạy thêm học thêm:
- Nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình và những trường hợp khác nêu tại khoản 2 Điều 3 của Quy định này.
- Mở nhóm, lớp, trung tâm thực hiện dạy thêm học thêm cho học sinh trung học theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông để phụ đạo, bồi dưỡng về văn hóa, ôn luyện thi, bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức, kỹ năng khác.
2. Thời gian các đơn vị cơ sở thực hiện dạy thêm học thêm đối với: học sinh tiểu học không quá 2 tiết/buổi học, không quá 2 buổi/tuần; học sinh trung học cơ sở không quá 2 tiết/buổi học và không quá 3 buổi/tuần; học sinh trung học phổ thông không quá 3 tiết/buổi học và không quá 3 buổi/tuần.
3. Số học sinh mỗi lớp học thêm không quá 45 người; riêng bậc tiểu học mỗi nhóm trông giữ không quá 25 học sinh.
Điều 7. Thu, sử dụng và quản lý tiền dạy thêm học thêm
1. Các tổ chức, cá nhân nếu được phép dạy thêm học thêm có thu tiền, chỉ được thu tiền phục vụ  trực tiếp cho dạy thêm học thêm, ngoài ra không được thu bất cứ khoản nào khác.
Mức thu tiền dạy thêm học thêm trong nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường (thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh) đảm bảo thu đủ chi; mức thu tiền dạy thêm học thêm ngoài nhà trường do thỏa thuận giữa người học hoặc cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm.
2. Việc sử dụng tiền dạy thêm học thêm để chi cho các các nội dung chính sau:
- Đối với dạy thêm trong nhà trường: chi phí cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; chi phí phục vụ trực tiếp dạy thêm học thêm, chi phí cho công tác quản lý và kiểm tra; chi phí sửa chữa, mua sắm đầu tư trang thiết bị vật chất và các khoản chi phí khác phục vụ dạy thêm học thêm.
Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường đảm bảo công khai, dân chủ, được đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường. Việc quản lý tiền dạy thêm học thêm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp.
- Đối với dạy thêm ngoài nhà trường: chi phí cho giáo viên giảng dạy; chi phí phục vụ trực tiếp dạy thêm học thêm, chi phí cho công tác quản lý và kiểm tra; chi phí cho việc thuê, mượn phòng học, đầu tư trang thiết bị và các các khoản chi phí khác phục vụ dạy thêm học thêm.
3. Tổ chức, cá nhân dạy thêm có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế theo quy định; khuyến khích tham gia ủng hộ Quỹ khuyến học, Quỹ đầu tư giáo dục của địa phương.
4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, cùng các cơ quan liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn về sử dụng, quản lý tiền dạy thêm học thêm.
Chương III
ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP DẠY THÊM HỌC THÊM
Điều 8. Đối tượng và tiêu chuẩn giáo viên tham gia dạy thêm
1. Đối tượng tham gia dạy thêm gồm:
a. Cán bộ, giáo viên đương nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại các đơn vị thuộc ngành giáo dục đào tạo quản lý (chỉ được tham gia dạy thêm sau khi có ý kiến chấp thuận của thủ trưởng đơn vị cơ sở ghi trong đơn đăng ký tham gia dạy thêm), hoặc cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo đã nghỉ hưu.
b. Đối với các cá nhân ngoài ngành giáo dục đào tạo có bằng tốt nghiệp các ngành học phù hợp khác, đã tham gia bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
2. Giáo viên tham gia dạy thêm ở cấp học, bậc học nào phải được đào tạo đúng với chuyên môn, có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn tương ứng theo quy định của ngành giáo dục đối với giáo viên thuộc cấp học, bậc học đó; có năng lực sư phạm, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe; không trong thời gian bị kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật.
Điều 9. Tiêu chuẩn của người quản lý tổ chức dạy thêm học thêm
Người quản lý các lớp dạy thêm ở cấp học, bậc học nào phải có trình độ tối thiểu đạt chuẩn tương ứng theo quy định đối với giáo viên của cấp học, bậc học đó; có đủ sức khỏe, không trong thời gian kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật; được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chủ tịch UBND xã, phường nơi cư trú xác nhận (về địa chỉ cư trú, việc chấp hành pháp luật) trong đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.
Điều 10. Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị
Các tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm phải đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế, trong đó đặc biệt chú ý đến các tiêu chuẩn sau:
- Cơ sở vật chất và lớp học hợp pháp, ổn định, có đủ diện tích (bảo đảm mỗi học sinh có tối thiểu 0,8 m2, khu vực giáo viên giảng dạy 4 m2), có đủ ánh sáng, thông thoáng và các điều kiện quy định về trật tự an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường (đèn chiếu sáng, quạt mát, khu vệ sinh, phòng chống cháy nổ, lối thoát hiểm khi có sự cố v.v.). Không mở lớp ở những nơi ồn ào, môi trường bị ô nhiễm, có thể gây nguyên hiểm cho người dạy và người học.
- Có đủ bàn, ghề, bảng đúng quy cách, có các phương tiện, trang thiết bị cần thiết khác phục vụ cho việc dạy học.
Chương IV
THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP VÀ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP DẠY THÊM HỌC THÊM
Điều 11. Thẩm quyền cho phép; hoặc cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép
UBND Thành phố giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện được quyền quyết định theo phân cấp quản lý như sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, khi có đủ các điều kiện quy định sẽ thực hiện các việc sau:
a. Quyết định cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện (thực hiện theo chương trình giáo dục trung học phổ thông).
b. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định; khi có đủ các điều kiện quy định sẽ thực hiện các việc sau:
a. Quyết định cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường cho các tổ chức, cá nhân mở lớp trên địa bàn quận, huyện, thị xã (thực hiện theo chương trình giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở).
b. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Cơ quan quản lý giáo dục cấp nào cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép cho tổ chức, cá nhân được hoạt động, sẽ có trách nhiệm kiểm tra, quyết định việc tạm ngừng hoặc quyết định thu hồi giấy phép dạy thêm học thêm của tổ chức, cá nhân đó.
Điều 12. Thủ tục cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm
1. Các trường hoặc cơ sở giáo dục thực hiện dạy thêm học thêm trong nhà trường phải có hồ sơ xin phép hoạt động, gồm có:
- Công văn đề nghị cơ quan quản lý giáo dục cấp trên cho phép thực hiện dạy thêm học thêm trong nhà trường (rõ bộ môn, khối, số lớp, số học sinh, thời lượng học thêm cho mỗi môn trong tuần, mức thu, chi và các nội dung liên quan khác).
- Hồ sơ nhân sự gồm: Danh sách trích ngang của cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị đăng ký tham gia dạy thêm; đơn đăng ký dạy thêm của giáo viên (Mẫu số 2) và đơn xin học thêm của học sinh.
- Phương án tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường.
2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dạy thêm học thêm ngoài nhà trường phải làm thủ tục đề nghị cấp phép. Giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường có giá trị hoạt động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày ký, trước khi hết hạn 01 tháng phải làm thủ tục xin gia hạn.
a. Hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường gồm có:
- Đơn đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường (Mẫu số 1) và phải có ý kiến xác nhận của:
Thủ trưởng đơn vị cơ sở ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội (đối với người đứng đơn là cán bộ, giáo viên đương nhiệm).
Thủ trưởng đơn vị cơ sở, tổ chức quản lý của các trường đại học, cao đẳng (đối với người đứng đơn là những tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý).
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (đối với người đứng đơn là những đối tượng còn lại).
- Hồ sơ cá nhân hoặc người đại diện cho tổ chức xin cấp phép.
- Hồ sơ nhân sự xin cấp phép gồm: Danh sách trích ngang của người quản lý và giáo viên đăng ký tham gia dạy thêm; văn bằng có xác nhận hợp lệ; đơn đăng ký tham gia dạy thêm có dán ảnh (4 x 6 kiểu chứng minh thư nhân dân).
- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đương nhiệm trong ngành giáo dục đào tạo tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải có đơn đăng ký tham gia dạy thêm (mẫu số 2), kèm ý kiến của thủ trưởng đơn vị (nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, kết quả hoàn thành công việc được giao và chấp thuận cho tham gia dạy thêm), có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (cá nhân giữ 01 bản, lưu đơn vị quản lý 01 bản, nộp cho người quản lý hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường 01 bản).
- Hồ sơ về cơ sở vật chất, lớp học.
- Phương án tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.
b. Việc cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm:
- Quy trình: Tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường phải nộp 02 bộ hồ sơ cho cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương mở lớp, theo thẩm quyền cấp phép tại Điều 11 của Quy định này. Trong thời gian không quá 12 ngày (kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ), cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định và quyết định cấp hoặc gia hạn giấy phép (khi có đủ các điều kiện theo quy định).
- Thủ tục: Cơ quan quản lý giáo dục được giao thẩm quyền cấp phép phải thực hiện các yêu cầu quy định về cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện và nhanh chóng.
- Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Quyết định "Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội" có hiệu lực thi hành, tất cả các cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường (kể cả các cơ sở dạy thêm đang hoạt động) đều phải làm thủ tục xin cấp phép hoạt động theo Quy định này. Sau thời hạn trên, cơ sở nào không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền (ghi tại Điều 11 Quy định này) là bất hợp pháp và bị xử lý theo quy định.
Điều 13. Những trường hợp miễn cấp giấy phép, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động dạy thêm học thêm
1. Những trường hợp miễn cấp giấy phép dạy thêm học thêm:
a. Các hoạt động dạy học được bố trí trong các buổi học tại trường không thu tiền như: dạy bù chương trình, ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.
b. Tổ chức, cá nhân mở các nhóm, lớp dạy từ thiện không thu tiền (nhưng phải thông báo với chính quyền và cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp).
2. Trường hợp xin tạm ngừng dạy thêm: Các cơ sở dạy thêm học thêm không đảm bảo những điều kiện như quy định hoặc không đáp ứng nhu cầu của người học, hoặc có giấy phép nhưng chưa hoạt động thì tổ chức, cá nhân được cấp phép phải có văn bản báo cáo cơ quan cấp phép đề nghị tạm ngừng để củng cố hoặc chấm dứt hoạt động dạy thêm học thêm. Sau thời gian củng cố (nếu giấy phép còn hạn) thì tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị cơ quan cấp phép thẩm định và đồng ý cho phép hoạt động trở lại.
3. Trường hợp đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép dạy thêm: Tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố Hà Nội mà không sửa chữa, khắc phục sẽ bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép và xử lý vi phạm tại Điều 23 của Quy định này.
Chương V
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM
Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố, cụ thể:
1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các cá nhân liên quan biết và thực hiện đúng quy định. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường và các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Thực hiện việc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.
2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm hiệu lực của quy định về dạy thêm học thêm trong toàn ngành; phát hiện nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
3. Khi cần phải xác minh văn bằng, chứng chỉ, Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết việc xác minh văn bằng, chứng chỉ sau 05 ngày làm việc (từ khi có đủ hồ sơ hợp lệ) để trả lời cho tổ chức, công dân.
4. Thông báo, công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và điện thoại dùng cho việc tiếp nhận ý kiến phản ánh về dạy thêm học thêm để quản lý.
5. Tổng hợp kết quả thực hiện quản lý dạy thêm học thêm của ngành, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học hoặc trường hợp đột xuất (nếu có).
Điều 15. Trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã
1. Chịu trách nhiệm quản lý đối với hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND Thành phố.
Tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).
2. Chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn: Có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn dạy thêm học thêm cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Quy định này; hỗ trợ quản lý an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường; có trách nhiệm tham gia cùng ngành giáo dục kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phát hiện và đề xuất xử lý sai phạm theo quy định.
Điều 16. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo
1. Chịu trách nhiệm trước UBND quận, huyện, thị xã về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn; phổ biến, hướng dẫn các trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện Quy định này. Thực hiện việc cho phép dạy thêm học thêm trong nhà trường; hoặc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.
2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực của quy định về dạy thêm học thêm đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở; phát hiện nhân tố tích cực, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
3. Thông báo công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và điện thoại dùng cho việc tiếp nhận ý kiến phản ánh về dạy thêm học thêm để có biện pháp quản lý.
4. Tổng hợp kết quả thực hiện dạy thêm học thêm của quận, huyện, thị xã báo cáo UBND cùng cấp và Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc mỗi học kỳ và báo cáo những trường hợp đột xuất (nếu có).
Điều 17. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục (gọi chung là Thủ trưởng đơn vị cơ sở)
1. Sau khi được cấp giấy phép, thủ trưởng đơn vị cơ sở được tổ chức hoạt động và quản lý các lớp dạy thêm học thêm trong nhà trường cho học sinh, cán bộ, giáo viên của đơn vị; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạt động và quyền lợi của người học.
Quản lý, kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường của cán bộ, giáo viên do đơn vị quản lý.
Xét duyệt, chấp thuận cho cán bộ, giáo viên của đơn vị có đủ tiêu chuẩn (theo Điều 8 của Quy định này) được tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; nội dung xác nhận có giá trị trong thời gian 12 tháng; tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên của đơn vị đăng ký tham gia dạy thêm ngoài nhà trường để quản lý và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.
2. Quản lý tổ chức tốt việc dạy và học chính khóa; đảm bảo tuyệt đối không cắt xén nội dung, chương trình dạy học đã được quy định để dành cho dạy thêm học thêm. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc cho điểm, đánh giá học sinh, nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm.
3. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các quyết định về dạy thêm học thêm.
4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về chất lượng dạy học, về thu tài chính, định kỳ tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm học thêm với cơ quan quản lý.
Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
1. Thực hiện các quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định cụ thể tại văn bản này và các quy định khác của Luật Giáo dục. Trước khi thực hiện dạy thêm học thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép kế hoạch, nội dung, đối tượng người học, danh sách người dạy.
2. Quản lý và tôn trọng quyền lợi của người học. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy và các tổ chức, cá nhân liên quan.
3. Trực tiếp tổ chức quản lý, lưu giữ hồ sơ (về danh sách giáo viên, người học), sổ sách, chứng từ về thu - chi theo các quy định hiện hành.
4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục các cấp về chất lượng dạy thêm học thêm, thu chi tài chính; thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.
Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên tham gia thực hiện dạy thêm
1. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại văn bản này, các quy định chung của ngành và các quy định liên quan.
2. Nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp. Hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa. Chuẩn bị kỹ nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học thêm.
3. Không có bất cứ hình thức nào ép buộc học sinh lớp mình đang giảng dạy phải tham gia học thêm.
Điều 20. Trách nhiệm của học sinh và cha mẹ học sinh tham gia học thêm
1. Học sinh phải có thái độ tôn trọng lễ phép với người dạy, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của lớp học thêm và của người dạy.
Được quyền học môn, lớp, thời gian tham gia học thêm phù hợp khả năng, trình độ, nhu cầu học tập của bản thân. Phản ánh với giáo viên, hoặc hiệu trưởng về những bất cập trong việc dạy thêm học thêm để nhà trường kịp thời giải quyết.
Khi tham gia học thêm phải có đơn xin học thêm, đảm bảo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện và có ý kiến đồng ý của cha mẹ.
2. Cha mẹ học sinh có trách nhiệm hướng dẫn, chọn nội dung, hình thức học thêm phù hợp đáp ứng yêu cầu học tập, đảm bảo sức khỏe và kiểm tra, quản lý việc tham gia học thêm của con em mình.
Phản ánh những bất cập trong việc dạy thêm học thêm cho Hiệu trưởng nhà trường, hoặc cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp để được giải quyết.
Chương VI
THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 21. Thanh tra, kiểm tra
Hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục và của chính quyền các cấp.
Điều 22. Khen thưởng
Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định về dạy thêm học thêm và được các cơ quan quản lý giáo dục đánh giá có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục, ủng hộ Quỹ khuyến học và các hoạt động xã hội thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 23. Xử lý vi phạm
1. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 51/2006/TT-BGD&ĐT ngày 13/12/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP.
2. Cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định dạy thêm học thêm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP.
3. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định dạy thêm học thêm, có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định dẫn tới vi phạm các quy định về trật tự an toàn xã hội được xử lý theo các hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

0 Bình luận
  • |

Tiêu điểm

(PL&XH)-Ngày 29/3, một máy bay chở khách Airbus A320 của hãng hàng không Air Canada đã bị trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh tại một sân bay ở thành phố Halifax thuộc tỉnh Nova Scotia, Canada, khiến ít nhất 23 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29-3 ngay tại vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp – Bùi Văn Hòa (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cục Xuất bản sẽ xử lý nghiêm các NXB in truyện dành cho thiếu nhi phản cảm, sẽ đưa các nhóm liên kết sai phạm ra “ánh sáng” và xử phạt.

Một lượng lớn heroin lên đến 600 bánh đã được hai anh em Lê Văn Kiểm và Lê Văn Hạnh tàng trữ, vận chuyển vào Bình Dương tiêu thụ bằng cách nào?

(PL&XH) - “Cờ Canh, bạc Cót” từ lâu đã đóng đinh trong tâm trí người dân Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (làng Hòe Thị nằm trong tổng Canh ngày xưa). Và mỗi độ xuân về, người dân Hòe Thị lại nô nức chờ đón hội làng...

(PL&XH) - Bên chiếc xe đạp cũ gắn bó với mình từ thời thanh niên, trong bộ quần áo nâu, dù trời mưa hay nắng, chỉ trừ những lúc đau ốm, cụ Nguyễn Trung Khánh, 87 tuổi, vẫn ngồi bên gánh chuối của mình. Nhưng không phải chỉ để mưu...

(PL&XH) - Nông dân các xã thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đang điêu đứng trước việc trên 20 vạn trứng vịt bị thối, không tiêu thụ được, mà nguyên nhân được người dân cho rằng do nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi có vấn đề.

(PL&XH)-Ngày 29/3, Đại tá Nguyễn Huỳnh Đường, Trưởng phòng An ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị cho biết, công an Quảng Trị vừa khởi tố và bắt tạm giam thêm một đối tượng trong đường dây lừa đảo của Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”). Đây là đối...

21h tối mới bắn pháo hoa, nhưng các tuyến đường dẫn về các điểm bắn pháo hoa đều nườm nượp người xe từ sớm. Các chương trình nghệ thuật chủ đề “Đà Nẵng - vang mãi bản hùng ca” được các quận, huyện tổ chức bắt đầu từ 19h tối...

Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sau sự kiện Giờ Trái Đất, tổng số điện năng tiết kiệm được tại lễ tắt đèn ngày 22/3 tại Hà Nội và ngày 28/3 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước là 520.000 kWh, tương...

(PL&XH)-Ngày 28/3, thông tin từ Cơ quan vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) khẳng định, phi thuyền Soyuz của Nga đã chở theo 2 người Nga và 1 người Mỹ lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS, mở đầu việc chuẩn bị cần thiết cho sứ mệnh lịch sử chinh...

Tối 28/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014 cho 10 thanh thiếu nhi.

(PL&XH)-Ngày 28-3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm thuộc Công ty TNHH Xuân Thuỷ tại các địa chỉ: Số 18 và số 29 phố Bạch Mai (quận Hai Bà...

(PL&XH) – Quá trình kiểm tra, tổ công tác Y2/141 phát hiện bên trong balo của nam thanh niên ngồi sau có 1 túi nilon chứa 139 quả pháo nổ.

(PL&XH)-Bộ Tài Chính vừa có công văn số 89/QLG – NLTS gửi Sở Tài chính các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn nhằm thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Một chú rể ở Trung Quốc đã nhảy sông tự tử ngay trong ngày cưới khi lần đầu nhìn thấy mặt cô dâu. Nạn nhân thừa nhận tự tử vì sợ cô dâu sẽ hủy hoại hình ảnh của mình.

(PL&XH) - Giải thưởng âm nhạc Cống hiến đã trải qua 10 năm và được xem là “bệ phóng” cho rất nhiều nghệ sĩ trẻ. Không mang tính hàn lâm, không do khán giả hâm mộ bình chọn, mà do chính các PV theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật...

(PL&XH) - Theo các chuyên gia pháp lý, chế định hòa giải giữa các bên đương sự, chế định pháp lý khi hòa giải thành, không hòa giải thành, là rất cần thiết trong BLDS để điều tiết các mâu thuẫn, tranh chấp, tránh phát sinh kiện tụng.