"Cần đặc biệt chú trọng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm”

14:25 ngày 20/04/2017

(PL&XH) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tất Vinh (Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội) tại hội nghị đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017 của Ban Dân tộc Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2017, chương trình công tác quý I và chương trình công tác tháng 1, tháng 2, tháng 3 để triển khai thực hiện. Ban Dân tộc đã chủ động, tích cực tham mưu UBND Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc được triển khai đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng.

Đồng thời, đã triển khai, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thành phố như Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP. Hà Nội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đã trao đổi, giải thích và tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đồng chí công chức cơ quan đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2017. Đó là, tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các chính sách của Trung ương và Thành phố, nhất là các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn.

nh
Đồng chí Nguyễn Tất Vinh (Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. ảnh: Khánh Phong

Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, khảo sát, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để đáp ứng và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tiếp tục tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố trong việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn; trao đổi kinh nghiệm; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố tới cơ sở...; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện một số chính sách tại vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố đảm bảo tính công bằng, khách quan...

Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng đến các nhiệm vụ như, thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan thuộc TP. Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất do Ủy ban Dân tộc và TP. Hà Nội giao theo chức năng nhiệm vụ của từng phòng. Trong đó cần lưu ý những nhiệm vụ sau:

Cần chủ động triển khai thực hiện hai Tiểu Đề án về phát triển chăn nuôi và cây thuốc nam ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì theo Quyết định số 5532/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh hoạt động của Website, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính. Công chức và người lao động cơ quan phải thường xuyên cập nhật thông tin trên Website và phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn công tác dân tộc và phổ biến chính sách pháp luật năm 2017 theo Kế hoạch và các lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Thành phố.

Triển khai thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ, từng bước kiện toàn đủ bộ máy lãnh đạo, công chức tại các phòng chức năng thuộc Ban.

Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và kỷ niệm 71 năm ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2017) đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm.

Giao Văn phòng Ban lập biểu theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng trong từng tháng, từng quý đảm bảo chính xác, kịp thời.

Khánh Phong / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành