Hà Nội: Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

08:44 ngày 19/05/2017

(PL&XH) - Trong nội dung Công văn số 2352/UBND-KGVX, ban hành ngày 16/5, UBND Thành phố yêu cầu tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

thumb_470_9c025100-df41-42a4-bcd5-626b51b2f98b
Ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cợ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; để quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư của thành phố Hà Nội (đã xây dựng xong), UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hà Nội tham mưu UBND TP kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 896 của Thành phố theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017.

Chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện, ban hành các văn bản trong công tác quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ việc ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố và cấp Quốc gia đảm bảo thống nhất, hiệu quả, đặc biệt hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố làm cơ sở để kết nối, chia sẻ, tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi có yêu cầu từ trung ương; Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố đảm bảo chính xác; Tổ chức bộ máy để tiếp nhận quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ việc duy trì, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố; Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố báo cáo UBND TP, Chủ tịch UBND TP để tổng hợp báo cáo Thủ tướng chính phủ (qua Bộ Công an).

Phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện, ban hành các văn bản trong công tác quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ việc ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư cấp Thành phố, cấp Quốc gia đảm bảo thống nhất, hiệu quả, đặc biệt hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông quản lý vận hành cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố phục vụ việc duy trì, khai thác hiệu quả cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; Phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí duy trì, vận hành cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố hàng năm làm căn cứ để Thành phố phân bổ kinh phí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin; Phối hợp Công an thành phố Hà Nội thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố đảm bảo chính xác.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình, từng người dân trên địa bàn Thành phố.

T.Quang

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành