Hà Nội: Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn đảm bảo chất lượng, hiệu quả

15:12 ngày 20/04/2017

(PL&XH) - Trong nội dung Công văn số 1797/UBND-KGVX, ban hành ngày 17/4, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố.

4851_1_IOBP
Ảnh minh họa

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực.

Giao Chủ tịch UBND quận Hà Đông, quận Bắc Từ Liêm, thị xã Sơn Tây chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn hằng năm; xây dựng kế hoạch, lựa chọn nghề đào tạo và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn hằng năm bám sát quy hoạch sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành, lĩnh vực và giảm nghèo bền vững; yêu cầu của thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả đào tạo trên địa bàn. Không tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi chưa xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề. Kiên quyết không để cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ điều kiện được tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp chính quyền; Có giải pháp hỗ trợ giúp lao động nông thôn sau học nghề được doanh nghiệp tiếp nhận làm việc ổn định hoặc bao tiêu sản phẩm lâu dài.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhóm nghề nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp quy hoạch phát triển xây dựng thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp và yêu cầu tái cấu trúc ngành nông nghiệp. Định kỳ hằng quý, năm có báo cáo công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Định kỳ hằng quý, năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và những khó khăn vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

UBND thành phố yêu cầu giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố.

T.Quang

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành