Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số

07:15 ngày 20/04/2017

(PL&XH) - Thực hiện chính sách đối với người có uy tín kịp thời, đúng đối tượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của người có uy tín tại các địa phương. Đây là một trong những yêu cầu trong Kế hoạch số 91/KH-UBND vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, triển khai thực hiện đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn thành phố.

uytin04082015042421
Ảnh minh họa

Theo đó, tập trung cho công tác tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền; nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín; hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung hoặc thay thế người có uy tín theo quy định.   

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nội dung hoạt động; quan tâm bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và giao nhiệm vụ phù hợp để người có uy tín phát huy vai trò của mình trong cộng đồng. Tạo cơ chế động viên, khuyến khích người có uy tín tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền đối với người có uy tín; tăng cường cung cấp thông tin cho người có uy tín về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có uy tín. Rà soát, đánh giá và hoàn thiện việc áp dụng cơ chế, chính sách trong công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín tại địa phương; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao.

PV

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành