Xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Cập nhật: 06:13 | 11/08/2017
(PL&XH)-UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3824/UBND-KT về thông báo danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Xét đề nghị của Sở Tài chính, UBND thành phố thông báo và chỉ đạo: Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp gồm: Danh mục đơn vị sự công lập do sở, ban, ngành thành phố quản lý đáp ứng đủ điều kiện quy định được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Danh mục đơn vị sự công lập do UBND quận, huyện, thị xã quản lý đáp ứng đủ điều kiện quy định được nhà nước xác định giá trị tài sản đê giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp nêu trên có trách nhiệm: Kiểm kê, phân loại, xác định giá trị tài sản theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính. Thời hạn thực hiện, các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hoàn thành công tác kiểm kê, phân loại, xác định giá trị tài sản trong thời hạn tối đa 6 tháng, kể từ ngày nhận được văn bản này.

Chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành việc xác định giá trị tài sản theo quy định, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định giao tài sản Nhà nước cho đơn vị quản lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 6/1/2016 của Chính phủ. Thực hiện kê khai, báo cáo và đăng nhập thông tin về tài sản nhà nước sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo thời hạn quy định tại Điều 18 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.

Thẩm quyền quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 6/1/2016 của Chính phủ như sau: UBND thành phố quyết định giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do các dở, ban, ngành thành phố quản lý. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định giá trị tài sản và vốn để giao các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do các sở, ban, ngành thành phố quản lý theo quy định. UBND quận, huyện, thị xã quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do UBND các quận, huyện, thị xã quản lý.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND quận, huyện, thị xã xem xét, quyết định giá trị tài sản và vốn để giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do UBND quận, huyện, thị xã quản lý theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp trước ngày văn bản này có hiệu lực thì tiếp tục quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao theo quy định hiện hành.

PV