Hiểu về công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Các biện pháp liên quan đến hoạt động truy tố và xét xử

Cập nhật: 16:23 | 12/06/2018
Xin quý báo cho biết, các biện pháp liên quan đến hoạt động truy tố và xét xử quy định của Liên hợp quốc về chống tham nhũng?

Hỏi: Xin quý báo cho biết, các biện pháp liên quan đến hoạt động truy tố và xét xử quy định của Liên hợp quốc về chống tham nhũng?

Trần Thanh Mai, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, báo PL&XH xin trả lời như sau: Điều 11 (các biện pháp liên quan đến hoạt động truy tố và xét xử) nêu:

1. Ghi nhớ sự độc lập của cơ quan tư pháp và vai trò quan trọng của cơ quan này trong đấu tranh chống tham nhũng, trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình và không ảnh hưởng đến tính độc lập trong hoạt động xét xử, mỗi quốc gia thành viên sẽ tiến hành các biện pháp tăng cường tính liêm khiết cho cán bộ toà án và phòng ngừa những cơ hội tham nhũng đến với họ. Những biện pháp này có thể bao gồm việc ban hành bộ quy tắc ứng xử cho cán bộ toà án.

2. Những biện pháp có tác dụng tương tự như biện pháp được áp dụng theo khoản 1 của Điều này có thể được ban hành và áp dụng trong cơ quan công tố ở những quốc gia thành viên mà cơ quan công tố không trực thuộc hệ thống toà án mà có vị trí độc lập như các cơ quan tư pháp.

Hoa Đỗ