Chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Cập nhật: 17:31 | 25/10/2017
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Đề án số 05-ĐA/TU về tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917/7-11-2017).

Theo đó, Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ được tổ chức bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội vào Chủ nhật, ngày 5-11-2017 với tổng số 3.500 đại biểu tham dự.

Lễ kỷ niệm là dịp để tuyên truyền ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nhận thức rõ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển và thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong suốt hơn 80 năm qua.

Là dịp để tuyên truyền những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới của nước ta trong hơn 30 năm qua. Khẳng định, làm rõ những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là thành tựu cải cách, đổi mới, đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội, trong đó có Việt Nam. Qua đó, khẳng định chủ nghĩa xã hội là lựa chọn duy nhất, tất yếu của Việt Nam trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước.

HP