Cụ thể hóa hoạt động của Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử thành phố Hà Nội

Cập nhật: 09:23 | 16/03/2019
Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1147/QĐ-BCĐCQĐT về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Quy chế hoạt động của BCĐ Xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội gồm 4 chương và 12 điều quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của BCĐ.

Trưởng Ban BCĐ chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của BCĐ; phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ; ban hành nội dung công tác hằng năm của BCĐ. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của BCĐ.

cu the hoa hoat dong cua ban chi dao chinh quyen dien tu thanh pho ha noi
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì một cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội.

Trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong quan hệ công tác với BCĐ: Quán triệt các nội dung chỉ đạo của BCĐ để đôn đốc, triển khai thực hiện xây dựng, phát triển chính quyền điện tử và cải cách hành chính các cấp thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực mình phụ trách và chịu sự giám sát, kiểm tra của BCĐ về việc thực hiện các nội dung này.

Phối hợp với Tổ công tác đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và cải cách hành chính TP Hà Nội. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc mình phụ trách.

Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của BCĐ, Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

T.Quang