Hà Nội:

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm

Cập nhật: 14:48 | 12/03/2018
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-MTTQ-BTT về tuyên truyền vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2018.
day manh tuyen truyen van dong va giam sat bao dam an toan thuc pham
Ảnh minh họa

Theo đó, xác định mục tiêu vận động toàn dân thực hiện đảm bảo ATTP là một nội dung quan trọng của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phấn đấu: 100% xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP; 100% khu dân cư tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm ATTP.

Tuyên truyền, vận động ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện đăng ký, cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí ATTP.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lồng ghép để tập huấn đến cán bộ Mặt trận Thành phố, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã và Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn toàn thành phố các văn bản liên quan đến ATTP.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì thành lập đoàn giám sát, phối hợp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, các ban ngành liên quan thực hiện Quý II năm 2018 (Số lượng, giám sát: UBND 05 quận, huyện, thị xã và UBND 10 xã, phường, thị trấn).

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đoàn giám sát các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy mô vừa trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và UBND cùng cấp thực hiện giám sát các hộ nông dân, cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

T.Quang