Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Cập nhật: 20:03 | 12/01/2019
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, công tác kiểm tra, xử lý văn bản được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Các văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành phải được kiểm tra, xử lý kịp thời bằng các hình thức và biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật; Việc kiểm tra, xử lý văn bản phải tiến hành một cách khách quan, toàn diện, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luât.

ha noi ban hanh ke hoach kiem tra xu ly van ban quy pham phap luat nam 2019
Ảnh minh họa

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND các cấp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy pham pháp luật.

UBND các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong công tác tham mưu ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 của Chính phủ, tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản tại địa phương, đơn vị; đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở địa phương, đơn vị theo thẩm quyền và chấp hành công tác Kiểm tra của các cơ quan Kiểm tra cấp trên.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực tham mưu, quản lý nhà nước giúp thành phố và theo chức năng nhiệm vụ quy định thực hiện nghiêm túc quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 của Chính phủ về trách nhiệm công tác kiểm tra, xử lý văn bản.

UBND TP thành lập hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra theo nội dung quy định tại Kế hoạch này; thông báo lịch kiểm tra đối với các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã được kiểm tra. Thời gian bắt đầu từ quý II/2019.

HP

tra-cuu-diem-thi-bottom-article