Hà Nội thông qua Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

Cập nhật: 13:29 | 17/05/2019
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa thông tin về phiên họp tập thể UBND thành phố diễn ra ngày 15-5 vừa qua. 

Dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố đã xem xét, quyết định 7 nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND thành phố, bao gồm 3 nội dung báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2019 HĐND thành phố.

ha noi thong qua quy dinh quan ly ban cho thue cho thue mua nha o xa hoi
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp tập thể UBND thành phố tháng 5-2019

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, tập thể UBND thành phố thống nhất kết luận như sau:

Nghị quyết về thông qua Đề án hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố

Tập thể UBND thành phố thống nhất về tính cấp thiết và nội dung dự thảo Đề án đã xác định đúng hướng, phù hợp với thực tiễn. Để hoàn thiện Đề án trình Thường trực Thành ủy phê duyệt, báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2019 HĐND Thành phố, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sửa đổi tên gọi của Đề án: “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045” và bổ sung một số mục tiêu cụ thể, cách thức tổ chức thực hiện, xây dựng lộ trình thực hiện hiệu quả qua từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Bổ sung nội dung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên các lĩnh vực: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử… Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cần nghiên cứu nhằm tạo ra môi trường mở, góp phần thúc đẩy các cá nhân, doanh nghiệp liên kết và tự do sáng tạo, tạo môi trường, lan tỏa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên. Đề án phải nêu bật vai trò kết nối của chính quyền, xây dựng nguồn lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tăng cường tuyên truyền và tạo nhiều sân chơi khởi nghiệp sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

Thống nhất xây dựng dự thảo Nghị quyết về cơ chế định mức chi về một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố, bao gồm quy định cơ chế, định mức chi đối với hoạt động sáng kiến và quy định việc giao nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho các bệnh nhân bệnh phong đã khỏi bệnh và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động khu điều trị phong Quốc Oai.

Tập thể UBND thành phố thống nhất giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thiện dự thảo “Nghị quyết về cơ chế định mức chi đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố theo các quy định, hướng dẫn của một số bộ, ban, ngành Trung ương” trên cơ sở gộp chung 02 quy định về: cơ chế, định mức chi đối với hoạt động sáng kiến và quy định việc giao nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho các bệnh nhân bệnh phong đã khỏi bệnh và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động khu điều trị phong Quốc Oai, trình UBND thành phố báo cáo Thành ủy quyết định để trình tại kỳ họp giữa năm 2019 HĐND thành phố.

Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tập thể UBND Thành phố thống nhất thông qua “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra lại các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về nhà ở xã hội để hoàn thiện; đề xuất xây dựng phầm mềm quản lý tổng thể về nhà ở xã hội nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tên dự án, nhà đầu tư, các chỉ tiêu cơ bản của dự án, tình hình triển khai thực hiện quản lý đối tượng mua, thuê sử dụng nhà ở xã hội,...); công khai tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tập thể UBND thành phố thống nhất về sự cần thiết phải ban hành “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội” thay thế Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30-12-2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chính của Quyết định mới trên cơ sở kế thừa các nội dung tại Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30-12-2015 của UBND thành phố Hà Nội và cập nhật một số quy định mới tại Pháp lệnh Quản lý thị trường, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Tập thể UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị dự họp, hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp (trong đó lưu ý tăng cường công tác phối hợp quản lý của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Ngoại vụ…), gửi xin ý kiến các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo đúng quy định.

Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (Khu 1, 2, 3)

Tập thể UBND thành phố giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (Khu 1, Khu 2 và Khu 3), tỷ lệ 1/2000; Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, thẩm định đồ án đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên, các đồ án quy hoạch chuyên ngành và Nhiệm vụ quy hoạch đã được duyệt, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định pháp luật, báo cáo UBND Thành phố để lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan trước khi báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định.

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội và quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” 

Tập thể UBND thành phố thống nhất giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố lấy ý kiến các Ban của Thành ủy, HĐND thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức xã hội; các hiệp hội doanh nghiệp; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, các thành viên UBND thành phố, hoàn thiện, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

HP

tra-cuu-diem-thi-bottom-article