Hà Nội: Triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Cập nhật: 16:14 | 08/01/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018.

Theo đó, 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp năm 2018 gồm: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật và triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; công tác hành chính tư pháp; quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; công tác tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

ha noi trien khai 8 nhiem vu trong tam cong tac tu phap
Ảnh minh họa

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, căn cứ kế hoạch này và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch công tác tư pháp năm 2018 của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2018 của thành phố.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện theo nhiệm vụ kế hoạch công tác được giao.

Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã, công chức làm công tác pháp chế, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để triển khai nhiệm vụ công tác được giao. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức Tư pháp...

HP