Hà Nội chỉ đạo rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Cập nhật: 15:17 | 09/10/2015
(PL&XH) - UBND TP Hà Nội vừa giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng, trình UBND TP ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn quy trình, thời gian thực hiện.

Sở TN&MT phối hợp Cục Thuế TP Hà Nội rà soát, xác đinh cụ thể tất cả các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn; hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp vào ngân sách nhà nước. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với người sử dụng đất, đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện phải thuê đất của nhà nước theo quy định pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2016.

Cục Thuế TP Hà Nội chấn chỉnh, tăng cường công tác lập bộ quản lý thu tại cơ quan thuế; trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn phải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục tập trung đôn đốc, thu nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ đọng. Không xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp phát sinh sau ngày Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ hết thời hiệu thi hành; nếu phát sinh các trường họp trên mà có khó khăn, vướng mắc hoặc có nguyên nhân khách quan thì tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP xem xét, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

TP cũng giao Sở Tài chính khẩn trương trình UBND TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đối với thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng.

T.Q

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250