Hiểu về hương ước, quy ước:

Hương ước, quy ước là gì?

Cập nhật: 07:31 | 17/04/2018
Hỏi: Hương ước, quy ước là gì?

Trả lời: Hương ước, quy ước là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự chung do thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận đặt ra nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc phạm vi tự quản tại cộng đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm phát huy và thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho người dân tham gia quản lý xã hội; bảo vệ, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp; loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, kiềm chế, tiến tới loại trì các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thôn, tổ dân phố.

Quang Trung