Chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Không nhất thiết phải có đầy đủ mô hình CLB tham gia PBGDPL

Cập nhật: 12:04 | 19/06/2018
Theo Bộ Tư pháp, khi chấm điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, không nhất thiết phải có đầy đủ các mô hình câu lạc bộ tham gia phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), vì đây là mô hình tự nguyện do cộng đồng tự quản, được thành lập, duy trì theo yêu cầu thực tiễn của từng địa bàn.

Hỏi: Tại nội dung 3 của Chỉ tiêu 7 thuộc Tiêu chí 3 có xác định mô hình Câu lạc bộ tham gia PBGDPL. Khi đánh giá và chấm điểm, có ý kiến cho rằng phải có đủ các mô hình Câu lạc bộ như quy định tại nội dung này thì mới được tính điểm tối đa. Bên cạnh đó, đối với nội dung về hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ cũng rất khó đánh giá do nguồn lực, ngân sách cấp xã còn hạn chế. Đề nghị hướng dẫn cụ thể cách đánh giá, chấm điểm nội dung này?

Trả lời:

Theo Bộ Tư pháp, nội dung 3 của chỉ tiêu 7 thuộc Tiêu chí 3 được quy định nhằm đánh giá thực trạng, kết quả của việc khai thác, huy động, hỗ trợ mạng lưới Câu lạc bộ tham gia phổ biến, cung cấp thông tin pháp luật cho người dân.

Mạng lưới câu lạc bộ bao gồm: câu lạc bộ pháp luật; câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; câu lạc bộ nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh hoặc câu lạc bộ khác. Nội dung này có điểm số tối đa là 01 điểm và được đánh giá trên 02 nội dung có liên quan tới trách nhiệm của chính quyền cấp xã: i) Định hướng nội dung khai thác, huy động câu lạc bộ trong phổ biến, giáo dục pháp luật; ii) Hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ (có thể là hỗ trợ kinh phí, tài liệu…), hỗ trợ sinh hoạt pháp luật định kỳ có hiệu quả, thiết thực.

Khi đánh giá, chấm điểm các nội dung nêu trên, cần lưu ý một số điểm như sau:

- Điểm quy định cho từng nội dung là điểm tối đa. Căn cứ kết quả thực tế đạt được để xác định mức điểm phù hợp, bảo đảm cho việc đánh giá và chấm điểm được thực hiện nghiêm túc, thực chất, khách quan. Có thể cho điểm tối đa nếu làm tốt vượt mức kế hoạch; nếu chưa đáp ứng các yêu cầu đề ra thì cho điểm ở mức thấp hơn, thậm chí có thể là 0 điểm nếu không hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra.

- Không nhất thiết phải có đầy đủ các mô hình câu lạc bộ, vì đây là mô hình tự nguyện do cộng đồng tự quản, được thành lập, duy trì theo yêu cầu thực tiễn của từng địa bàn. Việc đánh giá, chấm điểm tập trung chủ yếu vào các hoạt động có liên quan đến trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc định hướng, hỗ trợ câu lạc bộ (nếu có trên địa bàn để thu hút huy động mạng lưới người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nguyên An