Hà Nội:

Nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính

Cập nhật: 07:25 | 28/02/2018
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả”.
nang cao chat luong moi quan he cong dan va co quan hanh chinh
Ảnh minh họa

Theo đó, Thành phố đề ra một số mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính đến năm 2020: Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%. Mức độ hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ sự nghiệp công của Thành phố trong các lĩnh vực đạt trên 80%, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế.

Duy trì kết quả xếp hạng chỉ số Par-inder, tiếp tục cải thiện đưa chỉ số PCI, PAPI của Hà Nội nằm trong tốp 10 địa phương cao nhất cả nước. 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt yêu cầu hiện đại theo quy định của Bộ Nội vụ và Thành phố. 100% các cơ quan hành chính duy trì có hiệu quả đường dây nóng, tăng cường thiết lập đường dây tư vấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Số hóa toàn bộ thông tin cần lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ quản lý trên hệ thống phần mềm, nâng cao hiệu quả quản lý và trách nhiệm của cán bộ, công chức và lãnh đạo đơn vị.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Thành phố sẽ tập trung thưc hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật; Nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; Tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa hành chính; Nâng cao trách nhiệm giải trình; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; Tăng cường sự tham gia của người dân, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội.

T.Quang