Ngân hàng nhà nước đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh

Cập nhật: 09:26 | 10/07/2018
Thực hiện yêu cầu cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 50% điều kiện kinh doanh của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN.

Thực hiện yêu cầu cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 50% điều kiện kinh doanh của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN.

Cụ thể, Dự thảo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 4 nghị định: Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính; Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng; Nghị định số 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.

Về Nghị định 135, Dự thảo sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Cụ thể, về điều kiện để được chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, dự thảo nghị định đã giảm điều kiện về thời gian hoạt động có lãi "trong 5 năm" xuống còn " trong 3 năm" liên tục trước thời điểm nộp hồ sơ.

ngan hang nha nuoc de xuat cat giam nhieu dieu kien kinh doanh
Ngân hàng nhà nước đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh. Ảnh minh họa

Đồng thời, loại bỏ các điều kiện mang tính chất chung chung, không cụ thể như yêu cầu phải "có cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật" và điều kiện "tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước".

Về điều kiện đối với hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và điều kiện đối với hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, dự thảo Nghị định cũng sửa điều kiện có lãi "5 năm" thành "3 năm" và bỏ các điều kiện mang tính chung chung, không cụ thể về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

Đối với Nghị định 10, tại Khoản 5 Điều 7 quy định điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng là "Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không cam kết với công ty thông tin tín dụng khác".

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, dự thảo Nghị định đã sửa đơn giản hơn theo hướng "Có tối thiểu 15 tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và ngân hàng hợp tác xã) cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các tổ chức tín dụng này không cam kết với công ty thông tin tín dụng khác".

Về điều kiện chung để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng (Điều 5 Nghị định 39), Dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện “hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do NHNN cấp” và “đối với các hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối”.

Dự thảo cũng bỏ các điều kiện không cần thiết như “thời gian hoạt động tối thiểu, kết quả hoạt động, kinh doanh do NHNN quy định” và “Phương án phát hành giấy tờ có giá dài hạn phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị, hội đồng thành viên thông qua theo quy định của pháp luật”.

Về điều kiện công ty tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính, Dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện “Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác” tại Nghị định 39, vì điều kiện mang tính trùng lặp với các quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền…

Phương Thảo