Phát huy vai trò của người làm công tác pháp chế tại các cơ sở GD&ĐT

Cập nhật: 12:05 | 14/09/2018
Theo Bộ GD&ĐT đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các sở GD&ĐT cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác tham mưu các vấn đề ban hành và thi hành Luật trong ngành giáo dục.  

Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế có ghi rõ: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các sở GD&ĐT và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số: 55/2011/NĐ-CP.

Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

phat huy vai tro cua nguoi lam cong tac phap che tai cac co so gddt
Đội ngũ những người làm công tác pháp chế ngành giáo dục cần phát huy vai trò của mình trong công tác tham mưu các vấn đề ban hành và thi hành Luật, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật trong ngành (Ảnh minh họa)

Bộ GD&ĐT đề nghị giám đốc các sở GD&ĐT tổ chức quán triệt hướng dẫn đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, chỉ đạo phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dụng chương trình, kế hoạch công tác pháp chê; phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019;

Đồng thời tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn luật tại địa phương và gửi báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT theo yêu cầu, kế hoạch của Bộ.

Ngoài những báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu, các sở GD&ĐT báo cáo chương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019 trước ngày 15-11-2018, báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2018-2019 trước ngày 5-6-2019.

T.Fan