Quảng Ninh: 5 tháng đầu năm 2018 có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới

Cập nhật: 08:29 | 11/06/2018
Theo thống kê của Sở Kế hoạch Đầu tư, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tỉnh Quảng Ninh có 1.041 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 8.963 tỷ đồng, tăng 20,4% về số doanh nghiệp và tăng 142% về số vốn so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, cũng có 37 doanh nghiệp gặp khó khăn, ngừng hoạt động đã hoạt động trở lại, giảm 5% cùng kỳ. Tuy nhiên cũng có 19 doanh nghiệp giải thể, giảm 24% so với cùng kỳ; 44 doanh nghiệp khó khăn buộc phải tạm ngừng, giảm 12% so với cùng kỳ. Đến nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là 16.175 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 156.548 tỷ đồng.

Được biết, để phát triển thành lập doanh nghiệp, thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, như: Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức chương trình cà phê doanh nhân để trực tiếp lắng nghe các kiến nghị, đề xuất, kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020...

Tỉnh Quảng Ninh cũng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt,UBND tỉnh vừa có văn bản số 3455/UBND-TM1 chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát triển doanh nghiệp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu phát triển doanh nghiệp đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 2979/KH-UBND.

Trần Huyền