Quảng Ninh: Báo cáo tình hình thi hành Pháp lệnh Dân số từ năm 2013 đến nay

Cập nhật: 08:57 | 10/07/2018
UBND tỉnh giao Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thi hành Pháp lệnh Dân số của tỉnh từ ngày 01-01-2013 đến ngày 30-6-2018

Trong những năm vừa qua Quảng Ninh luôn xác định công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình có vai trò quan trọng, vừa là giải pháp, vừa là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

quang ninh bao cao tinh hinh thi hanh phap lenh dan so tu nam 2013 den nay
Ảnh minh hoạ

Ngay sau khi pháp lệnh dân số được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt pháp lệnh tới cán bộ chủ chốt các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2013 đế nay, việc triển khai thi hành Pháp lệnh Dân số tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Ngay sau khi thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số và các văn bản pháp luật liên quan đã đạt được một số thành quả như: Thường xuyên tổ chức, triển khai, quán triệt đến 100% số chi, đảng bộ nội dung của Pháp lệnh dân số, các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của tỉnh; Tuyên truyền, giáo dục về pháp lệnh dân số thông qua đội ngũ cán bộ về cộng tác viên ở các xã; các hoạt động truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi về Dân số/CSSKSS/KHHGD được tăng cường và đẩy mạnh; ngành giáo dục đã đưa nội dung, giáo trình về dân số vào chương trình giảng dạy; triển khai truyền thông trên diện rộng thông qua các hoạt động phối hợp của các đơn vị chuyên môn với các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh;…

Bằng các nỗ lực trong hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động trong 5 năm qua của các cấp, các ngành trong tỉnh, Pháp lệnh Dân số và các văn bản pháp luật liên quan đã được phổ biến rộng rãi trong nhân dân và góp phần làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Việc ban hành Pháp lệnh dân số đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò của công tác dân số, về trách nhiệm cuat các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác dân số; tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công tác dân số và góp phần đưa công tác dân số ngày càng đi vào nề nếp. Từ đó góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai và minh bạch.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được thì cũng có một số hạn chế còn tồn tại như: Công tác chỉ đạo, điều hành thiếu đồng bộ, tổ chức bộ máy không ổn định, gặp nhiều khó khăn khi mỗi lần chuyển đổi mô hình tổ chức; việc xã hội hóa công tác dân số còn nhiều mặt hạn chế; một số chỉ tiêu như tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng trở lại; chất lượng dân số được cải thiện chưa nhiều, cung ứng dịch vụ và chất lượng SKSS-KHHGĐ còn hạn chế; tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo thấp, năng suất lao động không cao…

Từ những khó khăn, thách thức trên, đề nghị nhà nước sớm ban hành Luật Dân số để khắc phục những khó khắn, hạn chế, tồn tại và giải quyết những vấn đề mới phát sinh về DS-KHHGĐ, góp phần vào việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đề nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn cụ thể để các địa phương kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số ở các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa; thống nhất phương thức hoạt động để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về công tác dân số theo Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; đồng thời tiếp tục đề xuất với Chính phủ tăng ngân sách đầu tư cho nhu cầu thực hiện các mục tiêu dân số và phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trần Huyền