Rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Cập nhật: 08:41 | 19/10/2015
(PL&XH)-UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã rà soát các chỉ tiêu thực hiện dự thảo báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư… căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 để rà soát lại và thống nhất đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hà Nội xong trước 23/10/2015. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cần dự phòng khoảng 10% diện tích để sử dụng cho các dự án đột xuất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát lại chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 của ngành mình, địa phương mình theo biểu mẫu, có ý kiến thống nhất hoặc đề xuất bổ sung, điều chỉnh (nếu có), gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 23/10/2015 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố...

HP

tra-cuu-diem-thi-bottom-article