Hiểu về hương ước, quy ước

Sẽ có Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Cập nhật: 09:57 | 21/04/2018
Thực hiện hương ước, quy ước được xem là cánh tay nối dài giúp UBND cấp xã quản lý dân cư. Nhưng ở nhiều địa phương việc thực hiện chưa hiệu quả…

Vì pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước chưa hoàn thiện, còn mâu thuẫn nên Bộ Tư pháp đang xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Trong đó bảo đảm sự tự nguyện, dựa trên nhu cầu nhân dân, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân tại cơ sở. Đồng thời bảo vệ giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục, tập quán tiến bộ, tích cực, loại bỏ phong tục, tập quán, hủ tục lạc hậu xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với thực tiễn địa bàn dân cư.

se co quyet dinh ve xay dung thuc hien huong uoc quy uoc
Tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức , đời sống tinh thần của người cao tuổi được quan tâm .

Liên quan đến việc xử lý hành chính khi vi phạm hương ước, quy ước, Bộ Tư pháp cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định có 2 ý kiến về việc cho phép áp dụng phạt tiền, vật chất để xử lý những trường hợp vi phạm quy định trong hương ước, quy ước. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, không cho phép quy định các biện pháp phạt tiền, phạt vật chất trong hương ước, quy ước. Luồng ý kiến thứ 2 ngược lại, đề nghị cho phép quy định các biện pháp phạt tiền, phạt vật chất trong hương ước, quy ước.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Tư pháp đã chọn phương án 1 vì bản chất của hương ước, quy ước dựa trên sự tự nguyện, tự thỏa thuận, các biện pháp bảo đảm thực hiện quy định trong hương ước, quy ước chỉ mang tính chất giáo dục, thuyết phục, vận động. Mặt khác, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tương đối hoàn thiện với Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và hơn 50 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực.

Do đó, không cần thiết phải quy định các biện pháp phạt tiền, phạt vật chất trong hương ước, quy ước. Nhiều ý kiến đồng tình và nêu, hương ước, quy ước là một hình thức “lệ làng” không phải một văn bản pháp luật do đó không thể áp dụng hình thức phạt hành chính.

Đỗ Phương