• ruc ro sac mau van hoa le hoi bach dang 2019
    Ngày 11-4, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã tổ chức lễ kỷ niệm 731 năm (1288 - 2019) và 1081 năm (938-2019) chiến thắng Bạch Đằng lịch sử nhằm tưởng nhớ đến công lao của nhân dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống quân phương Bắc xâm lược.