• Ra mắt ứng dụng kết nối dịch vụ công chứng đầu tiên tại Việt Nam
    Nhằm hướng đến mục tiêu đổi mới hoạt động công chứng, xã hội hóa nhanh, mạnh dịch vụ công chứng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải cách tư pháp; đưa hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới, ngày 21-1, ứng dụng hỗ trợ kết nối công chứng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam chính thức được ra mắt.