• phat huy vai tro chu dao trong dam bao trat tu do thi
    Ban chỉ đạo (BCĐ) 197 phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội đã thể hiện vai trò của mình trong công tác tham mưu cho Đảng uỷ, HĐND, UBND phường về chương trình, kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn...