• uu tien phat trien mon boi
    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội thông qua sáng 14-6 chưa quy định bơi là môn học bắt buộc. Thay vào đó, Luật quy địnhtrách nhiệm của nhà nước và nhà trường trong việc ưu tiên phát triển môn bơi.
  • chua the quy dinh boi la mon hoc bat buoc
    “Nếu quy định bơi là môn học bắt buộc sẽ tạo áp lực đối với nhà trường, phụ huynh và bản thân học sinh, sinh viên, buộc các trường phải thực hiện trong điều kiện không thể sẽ dẫn đến hiện tượng làm theo hình thức, không hiệu quả”