• ty le sinh con thu 3 tro len tai ha noi giam
    Năm 2019 công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn đã đạt được các chỉ tiêu của TP đề ra, trong giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020, cụ thể tỷ suất sinh đạt 15,0‰ giảm 0,13‰ so với năm 2018. Số sinh con thứ 3 trở lên đạt tỷ lệ 6,5% giảm 0,1% so với năm 2018.