• Chất lượng dân số của Việt Nam đang “có vấn đề”
    Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dân số như duy trì mức sinh thay thế, cung cấp nguồn nhân lực ổn định thì giai đoạn hiện nay chất lượng dân số bắt đầu có những bất cập, đang “có vấn đề”: Dù tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khoẻ mạnh thấp, mỗi người già Việt Nam mang 3 loại bệnh.