• Huyện Vĩnh Tường tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
    UBND huyện Vĩnh Tường xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, dứt điểm từ cơ sở.