• ty le sinh con thu 3 tro len tai ha noi giam
    Năm 2019 công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn đã đạt được các chỉ tiêu của TP đề ra, trong giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020, cụ thể tỷ suất sinh đạt 15,0‰ giảm 0,13‰ so với năm 2018. Số sinh con thứ 3 trở lên đạt tỷ lệ 6,5% giảm 0,1% so với năm 2018.
  • ty le sinh con thu 3 cua ha noi da giam
    Theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, trong năm 2018 tỷ suất sinh đạt 15,13‰, giảm 0,17‰ so với năm 2017. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 6,6%, giảm 0,1% so với năm 2017. Tỷ số giới tính khi sinh là 113 trẻ trai/100 trẻ gái.