Hà Nội:

Tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Cập nhật: 07:32 | 08/03/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 896/UBND-NC yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Thông báo số 58/TB-VPCP, ngày 09-02-2018.
tang cuong phoi hop phong chong buon lau gian lan thuong mai va hang gia
Ảnh minh họa

Theo đó, xác định công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cơ quan, địa phương; kiên quyết không cho phép có “vùng cấm” trong công tác này. Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa và chủ động phát hiện tội phạm; phải phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngay trong cơ quan có chức năng phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tập trung tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe để không dám tham nhũng. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí trong việc đấu tranh lên án, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc vận động nhân dân tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, phối hợp, đánh giá tình hình, qua đó xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân trong công tác này.

Các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, lực lượng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phải thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức công vụ, tác phong làm việc cho cán bộ, công chức đế nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, khi cần thiết phải thành lập tổ công tác để kiểm tra, kể cả giám sát bí mật việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức; phải xây dựng đội ngũ cán bộ có “kỷ cương, liêm chính, công minh, tuân thủ pháp luật”.

Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thế của đơn vị mình, đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xã hội vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng.

T.Quang