Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ

Cập nhật: 08:47 | 11/06/2019
Nhằm tiếp tục giữ vũng thứ tự xếp hạng cao của Chỉ số PARINDEX và khắc phục những tồn tại của các chỉ số đánh giá, Chủ tịch UBND TP ban hành Chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP chỉ thị các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa, kết quả các chỉ số đánh giá chính quyền của TP Hà Nội trong những năm gần đây; khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng đồng hành trong việc góp phần nâng cao các chỉ số đánh giá chính quyền của TP;

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền TP. Tăng cường các kênh thông tin, nhằm phổ biến quy định của pháp luật, các chủ trương của TP, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP tới người dân; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp.

tang cuong thanh tra kiem tra dot xuat ve trach nhiem thuc thi cong vu

Thời gian qua, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại Hà Nội tăng. (Ảnh: L.A)

Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 7028/KH-UBND ngày 28-12-2018 về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27-3-2019 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) TP Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Kế hoạch số 177/KH- UBND ngày 27-5-2019 về Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với; sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP năm 2019; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22-4-2019 về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của TP Hà Nội năm 2019.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai minh bạch nhũng thông tin người dân cần biết và được biết theo đúng quy định; đặc biệt lưu ý cập nhật, hướng dẫn rõ ràng toàn bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách, TTHC... trên trang thông tin điện tử của đơn vị; không ngừng nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của đơn vị mình, tạo điều kiện để công dân, DN có thể tiếp cận đầy đủ thông tin pháp lý cũng như các chính sách của TP.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của TP; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn với việc triến khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. Tập trung những vấn đề đang được dư luận quan tâm, những địa bàn nóng, những nội dung liên quan trực tiếp đời sống dân sinh: Quản lý đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý trật tự đô thị; quản ]ý tài sản công; việc giải quyết công việc và TTHC với người dân và DN...

Các đơn vị được TP giao chủ trì, thường trực các kế hoạch chủ động tổ chức việc đôn đốc việc thực hiện; tổ chức thanh tra, kiểm tra những nội dung, vấn đề, địa bàn, đơn vị... theo hướng linh hoạt, cơ động, nhanh gọn; quan tâm đến công tác tái kiểm tra và kiểm tra việc khắc phục những tồn tại của các đợt thanh tra, kiểm tra trước đây; báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND TP xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với những lỗi tái phạm hoặc chậm khắc phục.

Đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả, hiệu quả, chất lưọng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định; tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, chịu kỷ luật liên quan đến lỗi, vi phạm của cấp dưới thuộc trách nhiệm quản lý.

Thời gian qua, các Chỉ số đánh giá bộ máy chính quyền của TP Hà Nội đã được cải thiện rõ nét: Chỉ số CCHC (PARINDEX) năm 2017, 2018 xếp hạng rất cao, đứng thứ 2/63 tỉnh, TP; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) tăng 16 bậc so với năm 2017, hoàn thành sớm hơn hai năm so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 nằm trong top 10 tỉnh, TP có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất, đạt 65,4 điểm, xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 42 bậc so với năm 2012.

Trong 6 năm từ 2012 đến 2018, Chỉ số PCI của Hà Nội tăng bậc liên tiếp và đạt được mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch TP đã đề ra là “phấn đấu đến năm 2020, Chỉ số PCI của Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước”. Niềm tin của các nhà đầu tư, DN với TP đã được khẳng định qua sự đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển DN trong thời gian qua. Chỉ số PAPI tăng đều qua các năm; năm 2018 tăng 2 bậc so với năm 2017, tăng 5 bậc so với năm 2016.

Thịnh An

tra-cuu-diem-thi-bottom-article