Hiểu về hương ước, quy ước

Thủ tục bãi bỏ hương ước, quy ước

Cập nhật: 06:30 | 15/05/2018
Hương ước, quy ước bị bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ khi nhân dân trong thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận không tiếp tục thực hiện hương ước, quy ước đã được công nhận.

Hỏi: Xin quý báo cho biết về thủ tục bãi bỏ hương ước, quy ước?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, báo PL&XH xin giải đáp như sau:

1. Hương ước, quy ước bị bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nội dung thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định này mà thôn, tổ dân phố không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Nhân dân trong thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận không tiếp tục thực hiện hương ước, quy ước đã được công nhận.

thu tuc bai bo huong uoc quy uoc
Ảnh minh họa

2. Thủ tục bãi bỏ hương ước, quy ước

a) Trong trường hợp hương ước, quy ước thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, thôn, tổ dân phố không sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước, Ủy ban nhân dân cấp xã lập văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung của hương ước, quy ước.

b) Trong trường hợp thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, thôn, tổ dân phố bàn, biểu quyết về việc không tiếp tục thực hiện hương ước, quy ước theo quy định tại Điều 10 của Quyết định này.

Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua việc không tiếp tục thực hiện hương ước, quy ước, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo Biên bản xác nhận kết quả thông qua việc không tiếp tục thực hiện hương ước, quy ước.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã lập văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bãi bỏ hương ước, quy ước đã được công nhận.

c) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung của hương ước, quy ước. Trường hợp không đồng ý, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản.

3. Việc bãi bỏ làm chấm dứt hiệu lực của hương ước, quy ước kể từ thời điểm có quyết định bãi bỏ.

Quang Trung