Hiểu về hương ước, quy ước

Thủ tục hủy bỏ hương ước, quy ước

Cập nhật: 07:10 | 17/05/2018
Hỏi: Xin quý báo cho biết về thủ tục hủy bỏ hương ước, quy ước?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, báo PL&XH xin trả lời như sau:

Hương ước, quy ước bị hủy bỏ khi được công nhận nhưng không bảo đảm điều kiện thông qua quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quyết định này.

thu tuc huy bo huong uoc quy uoc
Ảnh minh họa

Khi phát hiện hoặc có kiến nghị về việc hương ước, quy ước thuộc trường hợp hủy bỏ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị thôn, tổ dân phố tổ chức cho Nhân dân bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước.

Trong trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, thôn, tổ dân phố không tổ chức cho Nhân dân bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước hoặc đã tổ chức nhưng vẫn không đạt điều kiện thông qua thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hủy bỏ hương ước, quy ước đã được công nhận.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hủy bỏ hương ước, quy ước.

Việc hủy bỏ làm chấm dứt giá trị thi hành của hương ước, quy ước kể từ thời điểm công nhận và khôi phục tình trạng ban đầu do việc thực hiện hương ước, quy ước vi phạm gây ra.

Quang Trung