Hiểu về hương ước, quy ước

Trách nhiệm thực hiện hương ước, quy ước của hộ gia đình

Cập nhật: 11:39 | 31/05/2018
Trách nhiệm thực hiện hương ước, quy ước của hộ gia đình cá nhân được quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2018), như sau:
trach nhiem thuc hien huong uoc quy uoc cua ho gia dinh
Khi phát hiện hành vi vi phạm hương ước, quy ước, hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố có trách nhiệm nhắc nhở, đề nghị chấm dứt hành vi vi phạm. Ảnh minh họa

Hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố có trách nhiệm tự tìm hiểu, tôn trọng, tuân thủ và thực hiện hương ước, quy ước đã được công nhận.

Khi phát hiện hành vi vi phạm hương ước, quy ước, hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố có trách nhiệm nhắc nhở, đề nghị chấm dứt hành vi vi phạm hoặc phản ánh, kiến nghị với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trưởng ban công tác mặt trận hoặc người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội của thôn, tổ dân phố để xem xét, giải quyết theo quy định của hương ước, quy ước.

Khi phát hiện hương ước, quy ước vi phạm một trong các quy định tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 16 của Quyết định 22 (Hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trái phong tục tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng tại địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt hoặc trái phong tục, tập quán tốt đẹp khác theo quy định của pháp luật và nếu áp dụng sẽ gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng), hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố có trách nhiệm phản ánh, kiến nghị với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trưởng ban công tác mặt trận để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hương ước, quy ước vi phạm theo quy định tại Quyết định 22.

Quang Trung