Hà Nội:

Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo

Cập nhật: 07:42 | 24/10/2017
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thanh tra Thành phố phối hợp với các cơ quan Báo, Đài của Thành phố tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin, đại chúng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức tập huấn cho cán hộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã; tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn.

UBND Thành phố cũng yêu cầu triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về pháp luật khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng; Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông.

T.Quang