Từ 14-6, không tổ chức hoạt động thuần túy thương mại tại Hoàng thành Thăng Long

Cập nhật: 08:23 | 03/06/2018
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Theo Quy chế, việc quản lý và tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội bao gồm: Lễ hội dân gian truyền thống, Lễ hội lịch sử văn hóa. Các sự kiện, hoạt động văn hóa, chính trị của quốc gia và Thành phố. Các sự kiện, hoạt động văn hóa của các cơ quan, tố chức trong và ngoài nước.

Trong đó, ưu tiên tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia, của Thành phố Hà Nội; các sự kiện, lễ hội, hoạt động nghiên cứu thể nghiệm văn hóa phi vật thể về Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, nhằm góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

tu 14 6 khong to chuc hoat dong thuan tuy thuong mai tai hoang thanh thang long
Hoàng thành Thăng Long

Các sự kiện, lễ hội, hoạt động không được tổ chức tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội gồm: các sự kiện, lễ hội, hoạt động vi phạm các quy định cấm tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ; các sự kiện, hoạt động thuần túy thương mại. Các sự kiện, lễ hội, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng tới giá trị Khu di sản, vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Các khu vực được phép tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động trong Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội gồm: Khu vực sân Điện Kính Thiên, khu vực sân Đoan Môn, khu vực nhà 19C Hoàng Diệu, khu vực 18 Hoàng Diệu và một số địa điểm trong khuôn viên Khu di sản phù hợp với việc tổ chức. Tùy theo tính chất và quy mô, sự kiện, lễ hội, hoạt động tổ chức tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được bố trí địa điểm phù hợp.

Riêng khu vực Điện Kính Thiên chỉ tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động chính trị, văn hóa của quốc gia và các sự kiện, lễ hội lịch sử, văn hóa gắn với di sản Hoàng thành Thăng Long.

Những sự kiện, lễ hội, hoạt động được tổ chức định kỳ, thường xuyên; các sự kiện, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia và Thành phố Hà Nội; các sự kiện, lễ hội, hoạt động nghiên cứu thể nghiệm văn hóa phi vật thể về Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, nhằm góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản đối với bạn bè trong nước và quốc tế khi tổ chức không phải xin phép nhưng phải báo cáo UBND thành phố Hà Nội bằng văn bản trước thời gian thực hiện 7 ngày làm việc.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 14-6-2018.

HP