Việt Nam tích cực tham gia soạn thảo và ký kết Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Cập nhật: 14:46 | 11/06/2018
Theo quyết định phê chuẩn năm 2009, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng...
viet nam tich cuc tham gia soan thao va ky ket cong uoc cua lien hop quoc ve chong tham nhung
Đoàn đại biểu Việt Nam tại diễn đàn của Liên hợp quốc chống tham nhũng lần thứ 6

Điều 1 Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng xác định mục đích của Công ước như sau:

Thúc đẩy và tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng có hiệu lực và hiệu quả hơn; Thúc đẩy, tạo điều kiện và hỗ trợ hợp tác quốc tế và trợ giúp kỹ thuật trong phòng, chống tham nhũng, bao gồm cả việc thu hồi tài sản; Thúc đẩy tính liêm chính, chế độ trách nhiệm và việc quản lý đúng đắn việc công và tài sản công.

Để đạt những mục đích trên, Công ước quy định các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (Chương 2), vấn đề hình sự hóa và thực thi pháp luật xử lý hành vi tham nhũng (Chương 3), hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tham nhũng (Chương 4), thu hồi tài sản tham nhũng (Chương 5) vấn đề hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin (Chương 6) và các cơ chế thi hành Công ước (Chương 7).

Ngày 30-6-2009, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; ngày 19-8-2009, Bộ ngoại giao Việt Nam đã ra Tuyên bố về việc thực thi Công ước và gửi văn kiện bảo lưu đến Liên hợp quốc.

Việt Nam là quốc gia tích cực tham gia soạn thảo và ký kết Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Theo quyết định phê chuẩn năm 2009, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước này, có nghĩa vụ thực thi những cam kết thể hiện trong các điều khoản của Công ước, trừ những điều khoản tuyên bố bảo lưu.

Trong Tuyên bố về việc thực thi Công ước gửi Liên hợp quốc, Bộ ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố không áp dụng trực tiếp quy định của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; việc thực hiện các quy định của Công ước trên sẽ theo nguyên tắc Hiến pháp và pháp luật thực định của Việt Nam, trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương với nước khác và nguyên tắc “có đi có lại”.

Như vậy, đối với Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Việt Nam có nghĩa vụ thực thi, nhưng là thực thi trên cơ sở nội luật hóa các quy định của Công ước thành pháp luật Việt Nam. Vấn đề tuân thủ, thực thi Công ước ở Việt Nam sẽ phải trải qua các giai đoạn:

Nội luật hóa các quy định của Công ước; tổ chức thực thi các quy định đã nội luật hóa; hợp tác với các quốc gia khác trên cơ sở những thỏa thuận song phương hoặc đa phương; đánh giá kết quả thực hiện Công ước.

Để việc thực thi Công ước một cách có kế hoạch và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7-4- 2010 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước với lộ trình 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 từ năm 2010 đến năm 2011 với mục tiêu tổ chức triển khai, phân công thực hiện cơ bản, toàn diện nội dung Công ước trên diện rộng; bổ sung chi tiêt, hướng dẫn hoàn thiện quy định pháp luật phòng chống tham nhũng cho phù hợp với Công ước.

Giai đoạn 2 từ năm 2011 đến năm 2016: Tiến hành đánh giá việc thực hiện giai đoạn 1 của Kế hoạch gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng để hoàn thiện, bổ sung các giải pháp mới, biện pháp, hình thức tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng với những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; nghiên cứu kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng các nước, có lựa chọn từng bước áp dụng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Giai đoạn 3 từ năm 2006 đến năm 2020: đánh giá toàn diện việc thực hiện nội dung Công ước, bổ sung cơ chế, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đỗ Phương