Xây dựng chính quyền điện tử: Lấy sự hài lòng của nhân dân là tiêu chí đánh giá...

Cập nhật: 09:37 | 12/02/2019
Với mục tiêu xây dựng chính quyền TP theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và DN, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” tiếp tục lựa chọn cho chủ đề công tác năm 2019 của TP Hà Nội.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, kết thúc năm 2018 với chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, một trong những kết quả nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TP, các cấp, các ngành tiếp tục được thực hiện theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm trên tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; “một đầu mối - một việc xuyên suốt” là một trong những kết quả đáng kể.

Bên cạnh đó, công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều kết quả rõ nét.

Theo đó, TP chuẩn Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị theo Kết luận số 22-KL/TW của Bộ Chính trị, trong đó có nhiều đề xuất đột phá về mô hình quản lý; phân cấp thẩm quyền và các cơ chế đặc thù để phát triển Thủ đô như công tác quản lý quy hoạch đô thị và đất đai; quản lý đầu tư, quản lý tài chính – ngân sách; cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức…;

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc TP. Rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các Sở, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ngành.

Để có được kết quả nói trên năm 2018, Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch triển khai, bám sát vào các nội dung chính của Kế hoạch số 52/KH-UBND và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; chủ động thực hiện các nhiệm vụ được TP giao tại kế hoạch.

xay dung chinh quyen dien tu lay su hai long cua nhan dan la tieu chi danh gia
Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa UBND quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: T.Hải)

Báo cáo Chính phủ và các cơ quan liên quan về kết quả thực hiện năm công tác 2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đã kiện toàn, sắp xếp 102 Ban chỉ đạo thuộc UBND TP còn 28 Ban chỉ đạo, giảm 74 ban (72,5%). Các cơ quan, đơn vị thuộc TP tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc TP. Tính đến nay, toàn TP có 56.333 người hoạt động không chuyên trách, trong đó cấp xã 10.100; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: 46.233.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, DN, HTX tại TP Hà Nội, UBND TP cũng đã Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, DN, HTX tại TP Hà Nội. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước quy định thống nhất trong toàn TP việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, DN, HTX được giao cung ứng dịch vụ công ích.

Đến nay, Hà Nội đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, Tổ thư ký triển khai xây dựng Bộ khung chỉ số và Kế hoạch triển khai xây dựng Bộ chỉ số. Hà Nội cũng đã ban hành Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn và yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và ban hành Bộ chỉ số CCHC áp dụng cho các xã, phường, thị trấn trực thuộc.

Song song với các nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ; chú trọng kiểm tra chuyên đề, đột xuất; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xây dựng đô thị, văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng; bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; của các cấp ủy đảng, vai trò của HĐND các cấp, phối hợp chặt chẽ với UBMT Tổ quốc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Hà Nội đã xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ TP đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của DN là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Nhằm chuẩn hóa các chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp, TP đang giao Sở Nội vụ rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã. Thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy Hà Nội quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội, bước đầu đã đạt được kết quả tốt, nâng cao được trách nhiệm, tính tự giác, trong điều hành công việc chuyên môn của Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

Thanh Hải